Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 3. trinn

 • utvikle og bruke hensiktsmessige strategier for subtraksjon i praktiske situasjoner
 • utforske og forklare sammenhenger mellom addisjon og subtraksjon og bruke det i hoderegning og problemløsing
 • utforske multiplikasjon ved telling
 • eksperimentere med multiplikasjon og divisjon i hverdagssituasjoner
 • representere multiplikasjon på ulike måter og oversette mellom de ulike representasjonene
 • bruke kommutative, assosiative og distributive egenskaper til å utforske og beskrive strategier i multiplikasjon
 • beskrive likhet og ulikhet i sammenligning av størrelser, mengder, uttrykk og tall og bruke likhets- og ulikhetstegn
 • utforske likevekt og balanse i praktiske situasjoner, representere dette på ulike måter og oversette mellom de ulike representasjonene
 • bruke ulike måleenheter for lengde og masse i praktiske situasjoner og begrunne valget av måleenhet
 • eksperimentere med og forklare plasseringer i koordinatsystemet
 • lage og følge regler og trinnvise instruksjoner i lek og spill knyttet til koordinatsystemet

Underveisvurdering