Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 6. trinn

  • utforske, navngi og plassere desimaltall på tallinjen
  • utforske strategier for regning med desimaltall og sammenligne med regnestrategier for hele tall
  • formulere og løse problemer fra sin egen hverdag som har med desimaltall, brøk og prosent å gjøre, og forklare egne tenkemåter
  • beskrive egenskaper ved og minimumsdefinisjoner av to- og tredimensjonale figurer og forklare hvilke egenskaper figurene har felles, og hvilke egenskaper som skiller dem fra hverandre
  • utforske og beskrive symmetri i mønstre og utføre kongruensavbildninger med og uten koordinatsystem
  • måle radius, diameter og omkrets i sirkler og utforske og argumentere for sammenhengen
  • utforske mål for areal og volum i praktiske situasjoner og representere dem på ulike måter
  • bruke ulike strategier for å regne ut areal og omkrets og utforske sammenhenger mellom disse
  • bruke variabler og formler til å uttrykke sammenhenger i praktiske situasjoner
  • bruke variabler, løkker, vilkår og funksjoner i programmering til å utforske geometriske figurer og mønstre

Underveisvurdering