Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 5. trinn

  • utforske og forklare sammenhenger mellom brøker, desimaltall og prosent og bruke det i hoderegning
  • beskrive brøk som del av en hel, som del av en mengde og som tall på tallinjen og vurdere og navngi størrelsene
  • representere brøker på ulike måter og oversette mellom de ulike representasjonene
  • utvikle og bruke ulike strategier for regning med positive tall og brøk og forklare tenkemåtene sine
  • formulere og løse problemer fra egen hverdag som har med brøk å gjøre
  • diskutere tilfeldighet og sannsynlighet i spill og praktiske situasjoner og knytte det til brøk
  • løse ligninger og ulikheter gjennom logiske resonnementer og forklare hva det vil si at et tall er en løsning på en ligning
  • lage og løse oppgaver i regneark som omhandler personlig økonomi
  • formulere og løse problemer fra egen hverdag som har med tid å gjøre
  • lage og programmere algoritmer med bruk av variabler, vilkår og løkker

Underveisvurdering