Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 9. trinn

  • beskrive, forklare og presentere strukturer og utviklinger i geometriske mønstre og i tallmønstre
  • utforske egenskapene ved ulike polygoner og forklare begrepene formlikhet og kongruens
  • utforske, beskrive og argumentere for sammenhenger mellom sidelengdene i trekanter
  • utforske og argumentere for hvordan det å endre forutsetninger i geometriske problemstillinger påvirker løsninger
  • utforske og argumentere for formler for areal og volum av tredimensjonale figurer
  • tolke og kritisk vurdere statistiske framstillinger fra mediene og lokalsamfunnet
  • finne og diskutere sentralmål og spredningsmål i reelle datasett
  • utforske og argumentere for hvordan framstillinger av tall og data kan brukes for å fremme ulike synspunkter
  • beregne og vurdere sannsynlighet i statistikk og spill
  • simulere utfall i tilfeldige forsøk og beregne sannsynligheten for at noe skal inntreffe, ved å bruke programmering

Underveisvurdering