Læreplan i samisk som andrespråk (SAS1-04)

Formål

Samene er ett folk som bor i Norge, Sverige, Finland og Russland, og de samiske språkene forener samene på tvers av riksgrensene. De samiske språkene er offisielle minoritetsspråk i Norge, Sverige og Finland. Språksituasjonen og vilkårene for samisk språk er forskjellig i de ulike områdene i Sápmi/Sábme/Saepmie, med flere samiske språk og med ulike dialekter. Samisk språk er en viktig kulturbærer, og felles verdier, erfaringer og kunnskaper overføres til nye generasjoner gjennom bruk av språket. Det er et mål at samisk språk skal bevares, styrkes og videreutvikles som et helhetlig kommunikasjonsmiddel uavhengig av riksgrenser.

Opplæring i samisk språk skal bidra til at barn og unge kan innlemmes i samisk kultur og samfunnsliv, der kulturforståelse, kommunikasjon, danning og identitetsutvikling blir sentrale elementer i opplæringen. En opplæring som fremmer positive holdninger til samiske språk, og som tar hensyn til det språk- og kulturmangfoldet som elevene erfarer, vil gi elevene flerspråklig og flerkulturell kompetanse. Kulturell kompetanse innebærer også å ha kunnskap om, og respekt for likheter og ulikheter i samiske samfunn. Samiskfaget skal være med på å stimulere til utvikling og bruk av samisk språk i ulike sammenhenger og på ulike arenaer.

Gjennom å ivareta sentrale verdier i samisk kultur kan faget også gi retning til hvordan samiske verdier kan tilpasses og videreutvikles til nye situasjoner og til en tid i stadig forandring. Kunnskap om andre urfolk og kulturer kan bidra til økt forståelse og respekt for andre, og også til bedre å forstå egen kultur. Gode kunnskaper i samisk språk er en viktig forutsetning for deltakelse i samisk samfunnsliv og arbeidsliv og gir valgmuligheter når det gjelder utdanning, arbeid og livslang læring.

Faget samisk som andrespråk skal sammen med faget norsk legge grunnlaget for utvikling av elevenes funksjonelle tospråklighet, og bidra til at den enkelte elev får kunnskaper, motivasjon og trygghet til å velge samisk som kommunikasjonsspråk. For elever med tospråklig opplæring er det derfor viktig med et nært samarbeid mellom de to fagene.

Språkforståelse og språkbeherskelse utvikles gjennom aktiv bruk av språket. Kommunikasjon og samhandlingen er derfor sentral i faget og gjennom opplevelse og deltakelse kan elevenes muntlige språk utvikles. Lese- og skrivekompetanse er et mål i seg selv og et nødvendig grunnlag for læring og forståelse i alle fag. Faget samisk som andrespråk skal stimulere til utvikling av gode læringsstrategier og evne til kritisk tenkning, og motivere til utvikling av lese- og skrivelyst. Gjennom møte med samisk litteratur og ulike samiske språk og dialekter vil elevene kunne utvide sin forståelse for det språklige og kulturelle mangfoldet i samiske samfunn.

Elever med samisk som andrespråk stiller med ulike forutsetninger. Noen har samisk-språklige arenaer i nærmiljøet hvor samisk høres, mens andre har liten kontakt med språket utenom opplæringssituasjonen. For at elevene skal kunne utvikle sin samiske språkkompetanse på best mulig måte, er det viktig at elevene kan bruke forskjellige språklige arenaer.

Side 1 Av 18

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!