Læreplan i samisk som andrespråk (SAS1-04)

Hovedområder

Faget er strukturert i hovedområder som det er formulert kompetansemål innenfor. Hovedområdene utfyller hverandre og må ses i sammenheng.

Faget er et fellesfag for alle utdanningsprogrammene i videregående opplæring. Opplæringen skal derfor gjøres mest mulig relevant for elevene ved å tilpasses de ulike utdanningsprogrammene.

Planen er inndelt i 9 nivåer, og det er utarbeidet kompetansemål for hvert av nivåene.

Oversikt over hovedområder:

Nivå

Hovedområder

1.- 9.

Skriftlig kommunikasjon

Muntlig kommunikasjon

Språk, kultur og litteratur

Muntlig kommunikasjon

Hovedområdet muntlig kommunikasjon dreier seg om å kunne lytte, forstå og samtale i ulike sammenhenger. Muntlig kommunikasjon er grunnleggende i innlæringen av nye språk.

Lytting er en aktiv handling der eleven skal lære og forstå gjennom å tolke, sammenholde og vurdere andres utsagn. Gjennom forberedt muntlig fremføring og spontan muntlig samhandling skal eleven utvikle evne til å kommunisere med andre på samisk.

I språklæring er det viktig å vektlegge å lære nye ord og begrep og få praktisk erfaring i ulike språkroller. Språket utvikles gjennom aktivitet, lek, opplevelse, tenking, formidling og samhandling. Mange elever som har samisk som fag, har få arenaer i nærmiljøet der de kan kommunisere på samisk, og da er det spesielt viktig å tilrettelegge språkøvingsarenaer og også å bruke digitale kommunikasjonsredskaper for å øve og erfare muntlig kommunikasjon. Det er viktig i opplæringen å gi eleven opplevelse av å mestre og slik motivere til videreutvikling av egne språkferdigheter

Skriftlig kommunikasjon

Hovedområdet skriftlig kommunikasjon dreier seg om å lese og skrive samisk. Selv om hovedansvaret for den første lese- og skriveopplæringen vil være på førstespråket, skal også opplæringen i samisk som andrespråk bidra til å utvikle elevenes lese og skrivekompetanse i en sammenhengende progresjon gjennom hele opplæringsløpet. Lesing og skriving er viktig i innlæring av språk og bidrar til utviding av elevens ordforråd og utvikling av talespråket.

Opplæring i lesing skal stimulere elevens lyst og evne til å lese og å skrive, og innebærer at eleven skal lese ulike tekster, både for å lære og å oppleve. De leste tekstene skal bidra til at eleven blir bevisst sin egen utvikling som leser og skriver.

Skriving innebærer å kunne uttrykke, bearbeide og kommunisere tanker og meninger i ulike tekster og sjangere. Sammensatte tekster er en del av tekstene elevene skal lese og utforme. God skriftlig kommunikasjon forutsetter et godt ordforråd, kunnskaper og ferdigheter i grammatikk og rettskriving og evne til å produsere hensiktsmessige tekster tilpasset mottaker.

Språk, kultur og litteratur

Hovedområdet språk, kultur og litteratur dreier seg om å få kunnskap om det samiske språket, språket i bruk og språket som system og lære å bruke denne kunnskapen i egen språklæring. Det er viktig å arbeide systematisk med begrepsinnlæring og grammatikk ved først å bli kjent med ordformer og betydningsforskjeller, for så gradvis å lære å bøye ord og bruke riktig bøyninger i muntlig og skriftlig kommunikasjon og bruke metaspråket til å forklare oppbygging av språket. Eleven skal få et bevisst forhold til egen språklæring og tospråklighet. Det dreier seg også om å bli kjent med dialekter, med andre samiske språk og samisk språkhistorie.

Hovedområdet dreier seg også om at eleven skal lære om bruk av språket i forhold til samisk kultur, levemåte og tradisjonell kunnskap. Det er viktig at eleven får oppleve den samiske tekstkulturen og gjennom ulike aktiviteter får praktisk erfaring i hvordan samisk brukes ved ulike situasjoner og gjennom ulike medier.

Eleven skal få mulighet til å bli kjent med den samiske fortellertradisjonen og samisk litteratur og forfatterskap. Det er viktig å velge tekster som utvikler elevens kulturkompetanse samtidig med språklæring.

Side 2 Av 18

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!