Læreplan i samisk som andrespråk (SAS1-04)

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I samisk som andrespråk forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Muntlige ferdigheter i samisk som andrespråk innebærer å skape mening gjennom å lytte, tale og samtale og å kunne tilpasse språket til formål og mottaker. Utviklingen av muntlige ferdigheter i samiskfaget innebærer å arbeide systematisk med begrepslæring og bruke det muntlige språket stadig mer presist og nyansert i samtaler og i andre typer muntlige tekster. Det innebærer videre å lytte aktivt, og å forstå og drøfte emner og problemstillinger av økende omfang og kompleksitet. Kravene til ordforråd, språkføring og formell mestring er ikke like høye som for elever som har samisk som førstespråk. Systematisk opplæring gjennom ulike muntlige aktiviteter, praktiske erfaringer og bruk av ulike strategier bidrar til å utvikle muntlige ferdigheter.

Å kunne skrive i samisk er å ytre seg på en hensiktsmessig måte og kommunisere med andre ved å bruke skriftspråket. Det er også en måte å utvikle og strukturere ideer og tanker på og en metode for å lære. Å skrive ulike tekster med håndskrift og på datamaskin er et område norskfaget og samiskfaget i fellesskap har et spesielt ansvar for. Det innebærer å være i stand til å planlegge, utforme og bearbeide tekster som er tilpasset formål og mottaker. Utviklingen av skriftlige ferdigheter i samiskfaget innebærer å arbeide systematisk med formelle skriveferdigheter, og ulike skrivestrategier for å bli i stand til å skrive stadig mer komplekse tekster. Kravene til ordforråd, språkføring og formell mestring er imidlertid ikke like høye som for elever som har samisk som førstespråk.

Å kunne lese i samisk som andrespråk er å skape mening fra tekster i ulike sjangere. Det innebærer å engasjere seg i tekster, og oppnå innlevelse og innsikt i andre menneskers tanker, liv og opplevelser. Videre innebærer det å kunne finne informasjon og forstå resonnementer og framstillinger i ulike typer tekster på skjerm og papir, og å kunne forholde seg kritisk og selvstendig til de leste tekstene. Utviklingen går fra avkoding og forståelse av enkle tekster til å kunne forstå, lære av, tolke og reflektere over stadig mer krevende tekster. Utviklingen av leseferdigheter i samisk som andrespråk innebærer å arbeide systematisk med lesestrategier som er tilpasset formålet med lesingen og med ulike typer tekster i faget.

Å kunne regne i samisk er å tolke og forstå informasjon i tekster som inneholder tall, størrelser eller geometriske figurer. Det innebærer å kunne vurdere, reflektere over og kommunisere om sammensatte tekster som inneholder grafiske framstillinger, tabeller og statistikk. Utviklingen av regneferdigheter innebærer å skape helhetlig mening i stadig mer krevende tekster der ulike uttrykksformer må ses i sammenheng.

Digitale ferdigheter i samisk som andrespråk er å kunne bruke digitale verktøy, medier og ressurser for å innhente og behandle informasjon, skape og redigere ulike typer tekster. Digitale verktøy åpner for nye læringsarenaer for innlæring av språk og i kommunikasjon med andre. Utviklingen av digitale ferdigheter er en del av lese- og skriveopplæringen i samiskfaget, og innebærer å finne, bruke og etter hvert vurdere og referere til digitale kilder i skriftlige og muntlige tekster i eget arbeid med tekster.

Side 4 Av 18

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!