Norsk (NOR01‑06)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter vg3 påbygging til generell studiekompetanse

 • lese norrøne tekstar i omsetjing og samanlikne
  dei med tekstar frå nyare tid
 • lese og tolke
  tekstar frå 1500 til 1850 i kulturhistorisk kontekst og drøfte
  korleis dei er relevante i dag
 • utforske
  og reflektere
  over korleis tekstar frå romantikken og nasjonalromantikken framstiller menneske, natur og samfunn, og samanlikne
  med tekstar frå nyare tid
 • reflektere
  over sakprosatekstar og gjere greie for
  den retoriske situasjonen dei er blitt til i
 • skrive fagartiklar som gjer greie for og drøftar tekstar i kontekst
 • bruke
  tilbakemeldingar og kunnskap om språk, tekst og sjanger til å utvikle
  eigne tekstar
 • bruke
  fagkunnskap og retoriske ferdigheiter i norskfaglege diskusjonar og presentasjonar
 • bruke
  fagspråk til å beskrive
  særtrekk ved norsk samanlikna med svensk, dansk og norrønt
 • gjere greie for
  den historiske bakgrunnen for språksituasjonen i Noreg i dag
 • analysere
  og tolke
  romanar, noveller, drama, lyrikk og sakprosa på bokmål og nynorsk frå 1850 til i dag og reflektere
  over tekstane i lys av den kulturhistoriske konteksten og elevane si eiga samtid
 • utforske
  og reflektere
  over korleis tekstar frå den realistiske og den modernistiske tradisjonen framstiller menneske, natur og samfunn
 • skrive essay som utforskar og reflekterer over innhald i tekstar
 • skrive litterære tolkingar og samanlikningar
 • analysere
  uttrykksformer i samansette tekstar i ulike medium og vurdere
  samspelet mellom dei
 • bruke
  fagkunnskap og presist fagspråk i utforskande samtalar, diskusjonar og munnlege presentasjonar om norskfaglege emne
 • skrive retoriske analysar og tolkingar av sakprosatekstar
 • meistre språklege formkrav på hovudmål og sidemål og skrive tekstar med etterretteleg kjeldebruk og eit presist og nyansert språk
 • orientere seg i faglitteratur, vurdere
  kjelder kritisk og skrive fagartiklar som greier ut om og drøftar norskfaglege emne
 • gjere greie for
  endringar i talespråk i Noreg i dag og reflektere
  over samanhengar mellom språk, kultur og identitet

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering