Norsk (NOR01‑06)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter 2. trinn

 • lytte til og samtale om skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk
 • låne og lese bøker frå biblioteket
 • uttrykkje tekstopplevingar gjennom leik, song, teikning, skriving og andre kreative aktivitetar
 • samtale om og beskrive korleis ord vi bruker, kan påverke andre
 • leike med rim og rytme og lytte ut språklydar og stavingar i ord
 • trekkje bokstavlydar saman til ord under lesing og skriving
 • lese med samanheng og forståing på papir og digitalt og bruke enkle strategiar for leseforståing
 • lytte, ta ordet etter tur og grunngi eigne meiningar i samtalar
 • beskrive og fortelje munnleg og skriftleg
 • skrive tekstar for hand og med tastatur
 • bruke store og små bokstavar, punktum, spørsmålsteikn og utropsteikn i tekstar og samtale om eigne og andre sine tekstar
 • lage tekstar som kombinerer skrift med bilete
 • utforske og samtale om oppbygginga av og betydninga til ord og uttrykk
 • utforske eige talespråk og samtale om forskjellar og likskapar mellom talespråk og skriftspråk

Undervegsvurdering