Norsk (NOR01‑06)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter vg1 studieførebuande utdanningsprogram

 • lese, analysere og tolke nyare skjønnlitteratur på bokmål og nynorsk og i omsetjing frå samiske og andre språk
 • reflektere over korleis tekstar framstiller møte mellom ulike kulturar
 • gjere greie for og reflektere over bruken av retoriske appellformer og språklege verkemiddel i sakprosatekstar
 • lytte til andre, byggje opp sakleg argumentasjon og bruke retoriske appellformer i diskusjonar
 • bruke ulike kjelder på ein kritisk, sjølvstendig og etterretteleg måte
 • greie ut om og drøfte norskfaglege eller tverrfaglege tema munnleg
 • skrive fagartiklar som greier ut om og drøftar norskfaglege eller tverrfaglege emne
 • bruke fagspråk til å beskrive setningsoppbygginga og samanhengen mellom setningar i arbeid med tekstar
 • kombinere verkemiddel og uttrykksformer kreativt i eiga tekstskaping
 • vurdere og arbeide vidare med eigne tekstar ut frå tilbakemeldingar og faglege kriterium
 • skrive tekstar med god struktur og tekstbinding og meistre teiknsetjing og rettskriving på hovudmål og sidemål
 • samanlikne særtrekk ved norsk med andre språk og vise korleis språklege møte kan skape språkendringar
 • gjere greie for utbreiinga av dei samiske språka i Noreg, fornorskingspolitikken og dei språklege rettane samar har som urfolk

Undervegsvurdering