Norsk (NOR01‑06)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter vg2 studieførebuande utdanningsprogram

  • lese norrøne tekstar i omsetjing og samanlikne dei med tekstar frå nyare tid
  • lese og tolke tekstar frå 1500 til 1850 i kulturhistorisk kontekst og drøfte korleis dei er relevante i dag
  • utforske og reflektere over korleis tekstar frå romantikken og nasjonalromantikken framstiller menneske, natur og samfunn, og samanlikne med tekstar frå nyare tid
  • reflektere over sakprosatekstar og gjere greie for den retoriske situasjonen dei er blitt til i
  • skrive fagartiklar som gjer greie for og drøfter tekstar i kontekst
  • bruke tilbakemeldingar og kunnskap om språk, tekst og sjanger til å utvikle eigne tekstar
  • bruke fagkunnskap og retoriske ferdigheiter i norskfaglege diskusjonar og presentasjonar
  • bruke fagspråk til å beskrive særtrekk ved norsk samanlikna med svensk, dansk og norrønt
  • gjere greie for den historiske bakgrunnen for språksituasjonen i Noreg i dag

Undervegsvurdering