Norsk (NOR01‑06)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter vg2 studieførebuande utdanningsprogram

 • lese norrøne tekstar i omsetjing og
  samanlikne
  dei med tekstar frå nyare tid
 • lese og
  tolke
  tekstar frå 1500 til 1850 i kulturhistorisk kontekst og
  drøfte
  korleis dei er relevante i dag
 • utforske
  og
  reflektere
  over korleis tekstar frå romantikken og nasjonalromantikken framstiller menneske, natur og samfunn, og
  samanlikne
  med tekstar frå nyare tid
 • reflektere
  over sakprosatekstar og
  gjere greie for
  den retoriske situasjonen dei er blitt til i
 • skrive fagartiklar som gjer greie for og drøfter tekstar i kontekst
 • bruke
  tilbakemeldingar og kunnskap om språk, tekst og sjanger til å
  utvikle
  eigne tekstar
 • bruke
  fagkunnskap og retoriske ferdigheiter i norskfaglege diskusjonar og presentasjonar
 • bruke
  fagspråk til å
  beskrive
  særtrekk ved norsk samanlikna med svensk, dansk og norrønt
 • gjere greie for
  den historiske bakgrunnen for språksituasjonen i Noreg i dag

Undervegsvurdering