Norsk (NOR01‑06)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter 4. trinn

 • lese og lytte til forteljingar, eventyr, songtekstar, faktabøker og andre tekstar på bokmål og nynorsk og i omsetjing frå samiske og andre språk, og samtale om kva tekstane betyr for eleven
 • velje bøker frå bibliotek ut frå eigne interesser og leseferdigheiter
 • lese tekstar med flyt og forståing og bruke lesestrategiar målretta for å lære
 • utforske og formidle tekstar gjennom samtale, skriving, leik, bevegelse og andre kreative uttrykk
 • samtale om forskjellen mellom meiningar og fakta i tekstar
 • halde munnlege presentasjonar med og utan digitale ressursar
 • kombinere ulike uttrykksformer i samansette tekstar
 • følgje opp innspel frå andre i faglege samtalar og stille oppklarande og utdjupande spørsmål
 • beskrive, fortelje og argumentere munnleg og skriftleg og bruke språket på kreative måtar
 • skrive tekstar med funksjonell handskrift og med tastatur
 • bruke komma og andre skiljeteikn i tekstar
 • bruke fagspråk om setningsoppbygging og bøying av verb, substantiv og adjektiv i samtalar om språk og om eigne og andre sine tekstar
 • reflektere over korleis språkbruken vår påverkar andre, og korleis vi tilpassar og endrar språket i ulike situasjonar
 • samanlikne ord og uttrykk i norsk og andre språk
 • utforske og samtale om språkleg variasjon og mangfald i nærmiljøet
 • utforske forskjellar og likskapar mellom skriving på hovudmål og sidemål

Undervegsvurdering