Norsk (NOR01‑06)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter 10. trinn

 • lese skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk og i omsetjing frå samiske og andre språk, og reflektere
  over formål, innhald, sjangertrekk og verkemiddel i tekstane
 • samanlikne
  og tolke
  romanar, noveller, lyrikk og andre tekstar ut frå historisk kontekst og eiga samtid
 • beskrive
  og reflektere
  over eigen bruk av lesestrategiar i lesing av skjønnlitteratur og sakprosa
 • lytte til og lese tekstar på svensk og dansk og gjere greie for
  innhald og språklege trekk
 • utforske
  og reflektere
  over korleis tekstar framstiller livssituasjonen til unge
 • kjenne att og bruke
  språklege verkemiddel og retoriske appellformer
 • bruke
  kjelder på ein kritisk måte, markere sitat og vise til kjelder på ein etterretteleg måte i eigne tekstar
 • utforske
  og vurdere
  korleis digitale medium påverkar og endrar språk og kommunikasjon
 • bruke
  fagspråk og argumentere sakleg i diskusjonar, samtalar, munnlege presentasjonar og skriftlege framstillingar om norskfaglege og tverrfaglege tema
 • informere, fortelje, argumentere og reflektere
  i ulike munnlege og skriftlege sjangrar og for ulike formål tilpassa mottakar og medium
 • skrive tekstar med funksjonell tekstbinding og riktig teiknsetjing og meistre rettskriving og ordbøying på hovudmål og sidemål
 • bruke
  fagspråk og kunnskap om grammatikk, tekststruktur og sjanger i samtale om og vidare arbeid med tekstar
 • uttrykkje seg i ulike sjangrar og eksperimentere med sjangrar på kreative måtar
 • lage samansette tekstar og grunngi val av uttrykksformer
 • forklare den historiske bakgrunnen for bokmål og nynorsk og reflektere
  over statusen til dei offisielle språka i Noreg i dag
 • utforske
  språkleg variasjon og mangfald i Noreg og reflektere
  over haldningar til ulike språk og talespråkvariantar

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering