Ektiedimmieh

Tjïelkestimmie

Maahtoeulmie Jåa1 elektro jïh daatateknologijen mænngan

  • aktem jïjtjeveeljeme eatnemefaageles gyhtjelassem goerehtidh, gaavnoeh åehpiedehtedh jïh argumenteeredh veeljemen åvteste vuekijste
  • vaahram vuarjasjidh jïjtse pryövemijstie jïh slaavvoem daejstie eensilaakan gïetedidh
  • teknologijem goerehtidh jïh åehpiedehtedh jïjtse ööhpehtimmieprogrammen bïjre jïh dam monnehkevoeteperspektijvesne vuarjasjidh
  • sjyöhtehke gyhtjelassh healsoen jïh jieledevuekien bïjre digkiedidh, aaj saemien almetjebådtja, jïh vuarjasjidh man jaehkemes dagkerh bïevnesh leah ovmessie gaaltijijstie
  • funksjovnide såemies jielemeaamhtide tjïelkestidh, jïh digkiedidh man åvteste jeereldihkie beapmoeh leah vihkele aktene healsoe jïh monnehkevoeteperspektijvesne
  • ektiedimmieh tjïelkestidh elektrihkeles energijen jïh effekten gaskem, jïh såemies energijeeffektijve loetemh gåetine åehpiedehtedh
  • baakoetjïertide vekselstrømteknologije, likestrømteknologije, energijevöörhkeme jïh virkningsgraade nuhtjedh juktie vuekieh monnehke energijeproduksjovnese buerkiestidh jïh digkiedidh

Jaabnan vuarjasjimmie

Galhkuvevuarjasjimmie