Ektiedimmieh

Tjïelkestimmie

Maahtoeulmie Jåa1 elektro jïh daatateknologijen mænngan

 • aktem jïjtjeveeljeme eatnemefaageles gyhtjelassem goerehtidh
  , gaavnoeh åehpiedehtedh
  jïh argumenteeredh veeljemen åvteste vuekijste
 • vaahram vuarjasjidh jïjtse pryövemijstie jïh slaavvoem daejstie eensilaakan gïetedidh
 • teknologijem goerehtidh
  jïh åehpiedehtedh
  jïjtse ööhpehtimmieprogrammen bïjre jïh dam monnehkevoeteperspektijvesne vuarjasjidh
 • sjyöhtehke gyhtjelassh healsoen jïh jieledevuekien bïjre digkiedidh
  , aaj saemien almetjebådtja, jïh vuarjasjidh
  man jaehkemes dagkerh bïevnesh leah ovmessie gaaltijijstie
 • funksjovnide såemies jielemeaamhtide tjïelkestidh
  , jïh digkiedidh man åvteste jeereldihkie beapmoeh leah vihkele aktene healsoe jïh monnehkevoeteperspektijvesne
 • ektiedimmieh tjïelkestidh
  elektrihkeles energijen jïh effekten gaskem, jïh såemies energijeeffektijve loetemh gåetine åehpiedehtedh
 • baakoetjïertide vekselstrømteknologije, likestrømteknologije, energijevöörhkeme jïh virkningsgraade nuhtjedh
  juktie vuekieh monnehke energijeproduksjovnese buerkiestidh
  jïh digkiedidh

Jaabnan vuarjasjimmie

Galhkuvevuarjasjimmie