Ektiedimmieh

Tjïelkestimmie

Maahtoeulmieh Jåa1 informasjovneteknologije jïh medijeproduksjovnen mænngan

  • aktem jïjtjeveeljeme eatnemefaageles gyhtjelassem goerehtidh, gaavnoeh åehpiedehtedh jïh argumenteeredh veeljemen åvteste vuekijste
  • vaahram vuarjasjidh jïjtse pryövemijstie jïh slaavvoem daejstie eensilaakan gïetedidh
  • teknologijem goerehtidh jïh åehpiedehtedh ektiedamme jïjtse ööhpehtimmieprogrammese jïh dam aktene monnehkevoeteperspektijvesne vuarjasjidh
  • sjyöhtehke gyhtjelassh healsoen jïh jieledevuekien bïjre digkiedidh, aaj saemien almetjebådtja, jïh vuarjasjidh man jaehkemes dagkerh bïevnesh leah ovmessie gaaltijijstie
  • funksjovnide såemies jielemeaamhtide tjïelkestidh, jïh digkiedidh man åvteste jeereldihkie beapmoeh leah vihkele aktene healsoe jïh monnehkevoeteperspektijvesne
  • ovmessie såarhts elektromagnetiske gïjkemem buerkiestidh jïh vuesiehtimmieh vedtedh guktie gïjkeme åtnasåvva tråarehts gaskesadtemisnie
  • båaroefenomeenh goerehtidh tjoejen jïh akustihken bïjre

Jaabnan vuarjasjimmie

Galhkuvevuarjasjimmie