Ektiedimmieh

Tjïelkestimmie

Maahtoeulmieh Jåa1 informasjovneteknologije jïh medijeproduksjovnen mænngan

 • aktem jïjtjeveeljeme eatnemefaageles gyhtjelassem goerehtidh
  , gaavnoeh åehpiedehtedh
  jïh argumenteeredh veeljemen åvteste vuekijste
 • vaahram vuarjasjidh jïjtse pryövemijstie jïh slaavvoem daejstie eensilaakan gïetedidh
 • teknologijem goerehtidh
  jïh åehpiedehtedh
  ektiedamme jïjtse ööhpehtimmieprogrammese jïh dam aktene monnehkevoeteperspektijvesne vuarjasjidh
 • sjyöhtehke gyhtjelassh healsoen jïh jieledevuekien bïjre digkiedidh
  , aaj saemien almetjebådtja, jïh vuarjasjidh
  man jaehkemes dagkerh bïevnesh leah ovmessie gaaltijijstie
 • funksjovnide såemies jielemeaamhtide tjïelkestidh
  , jïh digkiedidh man åvteste jeereldihkie beapmoeh leah vihkele aktene healsoe jïh monnehkevoeteperspektijvesne
 • ovmessie såarhts elektromagnetiske gïjkemem buerkiestidh
  jïh vuesiehtimmieh vedtedh guktie gïjkeme åtnasåvva tråarehts gaskesadtemisnie
 • båaroefenomeenh goerehtidh
  tjoejen jïh akustihken bïjre

Jaabnan vuarjasjimmie

Galhkuvevuarjasjimmie