Ektiedimmieh

Tjïelkestimmie

Maahtoeulmie Jåa1 bietskiedæjja, plåamstere, interijööre jïh eksponeeremehammoen mænngan

 • aktem jïjtjeveeljeme eatnemefaageles gyhtjelassem goerehtidh
  jïjtse ööhpehtimmieprogrammen bïjre, gaavnoeh åehpiedehtedh
  jïh argumenteeredh veeljemen åvteste vuekijste
 • vaahram vuarjasjidh jïjtse pryövemijstie jïh slaavvoem daejstie eensilaakan gïetedidh
 • teknologijem goerehtidh
  jïh åehpiedehtedh
  ektiedamme jïjtse ööhpehtimmieprogrammese jïh dam aktene monnehkevoeteperspektijvesne vuarjasjidh
 • sjyöhtehke gyhtjelassh healsoen jïh jieledevuekien bïjre digkiedidh
  , aaj saemien almetjebådtja, jïh vuarjasjidh
  man jaehkemes dagkerh bïevnesh leah ovmessie gaaltijijstie
 • funksjovnide såemies jielemeaamhtide tjïelkestidh
  , jïh digkiedidh man åvteste jeereldihkie beapmoeh leah vihkele aktene healsoe jïh monnehkevoeteperspektijvesne
 • jieledem goerehtidh jïh vuarjasjidh
  ovmessie dorjesidie monnehkevoeteperspektijvesne
 • jïjtsevoeth jïh reaksjovnh såemies aamhtide jïh aamhtepleentegidie goerehtidh
  mah leah sjiehteles jïjtse ööhpehtimmieprogrammese

Jaabnan vuarjasjimmie

Galhkuvevuarjasjimmie