Ektiedimmieh

Tjïelkestimmie

Maahtoeulmie Jåa1 bietskiedæjja, plåamstere, interijööre jïh eksponeeremehammoen mænngan

  • aktem jïjtjeveeljeme eatnemefaageles gyhtjelassem goerehtidh jïjtse ööhpehtimmieprogrammen bïjre, gaavnoeh åehpiedehtedh jïh argumenteeredh veeljemen åvteste vuekijste
  • vaahram vuarjasjidh jïjtse pryövemijstie jïh slaavvoem daejstie eensilaakan gïetedidh
  • teknologijem goerehtidh jïh åehpiedehtedh ektiedamme jïjtse ööhpehtimmieprogrammese jïh dam aktene monnehkevoeteperspektijvesne vuarjasjidh
  • sjyöhtehke gyhtjelassh healsoen jïh jieledevuekien bïjre digkiedidh, aaj saemien almetjebådtja, jïh vuarjasjidh man jaehkemes dagkerh bïevnesh leah ovmessie gaaltijijstie
  • funksjovnide såemies jielemeaamhtide tjïelkestidh, jïh digkiedidh man åvteste jeereldihkie beapmoeh leah vihkele aktene healsoe jïh monnehkevoeteperspektijvesne
  • jieledem goerehtidh jïh vuarjasjidh ovmessie dorjesidie monnehkevoeteperspektijvesne
  • jïjtsevoeth jïh reaksjovnh såemies aamhtide jïh aamhtepleentegidie goerehtidh mah leah sjiehteles jïjtse ööhpehtimmieprogrammese

Jaabnan vuarjasjimmie

Galhkuvevuarjasjimmie