Ektiedimmieh

Tjïelkestimmie

Maahtoeulmieh Jåa1 restauraante- jïh beapmoefaagen mænngan

 • aktem jïjtjeveeljeme eatnemefaageles gyhtjelassem goerehtidh
  , gaavnoeh åehpiedehtedh
  jïh argumenteeredh veeljemen åvteste vuekijste
 • vaahram vuarjasjidh jïjtse pryövemijstie jïh slaavvoem daejstie eensilaakan gïetedidh
 • teknologijem goerehtidh
  jïh åehpiedehtedh
  ektiedamme jïjtse ööhpehtimmieprogrammese jïh dam tjoevkesisnie saemien aerpievuekien daajroste jïh monnehkevoeteperspektijvesne vuarjasjidh
 • sjyöhtehke gyhtjelassh healsoen jïh jieledevuekien bïjre digkiedidh
  , aaj saemien almetjebådtja, jïh vuarjasjidh
  man jaehkemes dagkerh bïevnesh leah ovmessie gaaltijijstie
 • funksjovnide såemies jielemeaamhtide tjïelkestidh
  , jïh digkiedidh man åvteste jeereldihkie beapmoeh leah vihkele healsoe jïh monnehkevoeteperspektijvesne
 • jïjtsevoeth jïh reaksjovnh såemies aamhtide jïh aamhtepleentegidie goerehtidh
  mah leah sjiehteles jïjtse ööhpehtimmieprogrammese
 • beapmoejearsoesvoetem tjïelkestidh
  jïh maam ulmide mikro-organismh utnieh beapmoeproduksjovnesne, barkoehygienesne jïh gïetedimmesne beapmoste

Jaabnan vuarjasjimmie

Galhkuvevuarjasjimmie