Ektiedimmieh

Tjïelkestimmie

Maahtoeulmieh Jåa1 restauraante- jïh beapmoefaagen mænngan

  • aktem jïjtjeveeljeme eatnemefaageles gyhtjelassem goerehtidh, gaavnoeh åehpiedehtedh jïh argumenteeredh veeljemen åvteste vuekijste
  • vaahram vuarjasjidh jïjtse pryövemijstie jïh slaavvoem daejstie eensilaakan gïetedidh
  • teknologijem goerehtidh jïh åehpiedehtedh ektiedamme jïjtse ööhpehtimmieprogrammese jïh dam tjoevkesisnie saemien aerpievuekien daajroste jïh monnehkevoeteperspektijvesne vuarjasjidh
  • sjyöhtehke gyhtjelassh healsoen jïh jieledevuekien bïjre digkiedidh, aaj saemien almetjebådtja, jïh vuarjasjidh man jaehkemes dagkerh bïevnesh leah ovmessie gaaltijijstie
  • funksjovnide såemies jielemeaamhtide tjïelkestidh, jïh digkiedidh man åvteste jeereldihkie beapmoeh leah vihkele healsoe jïh monnehkevoeteperspektijvesne
  • jïjtsevoeth jïh reaksjovnh såemies aamhtide jïh aamhtepleentegidie goerehtidh mah leah sjiehteles jïjtse ööhpehtimmieprogrammese
  • beapmoejearsoesvoetem tjïelkestidh jïh maam ulmide mikro-organismh utnieh beapmoeproduksjovnesne, barkoehygienesne jïh gïetedimmesne beapmoste

Jaabnan vuarjasjimmie

Galhkuvevuarjasjimmie