Ektiedimmieh

Tjïelkestimmie

Maahtoeulmieh Jåa1 vætnoe, hammoe jïh dorjeseevtiedimmien mænngan

  • aktem jïjtjeveeljeme eatnemefaageles gyhtjelassem goerehtidh, gaavnoeh åehpiedehtedh jïh argumenteeredh veeljemen åvteste vuekijste
  • vaahram vuarjasjidh jïjtse pryövemijstie jïh slaavvoem daejstie eensilaakan gïetedidh
  • teknologijem goerehtidh jïh åehpiedehtedh ektiedamme jïjtse ööhpehtimmieprogrammese. jïh dam tjoevkesisnie saemien aerpievuekien daajroste jïh aktene monnehkevoeteperspektijvesne vuarjasjidh
  • sjyöhtehke gyhtjelassh healsoen jïh jieledevuekien bïjre digkiedidh, aaj saemien almetjebådtja, jïh vuarjasjidh man jaehkemes dagkerh bïevnesh leah ovmessie gaaltijijstie
  • funksjovnide såemies jielemeaamhtide tjïelkestidh jïh digkiedidh man åvteste jeereldihkie beapmoeh leah vihkele aktene healsoe jïh monnehkevoeteperspektijvesne
  • jieledem goerehtidh jïh vuarjasjidh ovmessie dorjesidie monnehkevoeteperspektijvesne
  • ovmessie materijaali jïjtsevoeth jïh bijjieskieriegïetedimmieh jïh åtnoem daejstie vuarjasjidh aktene monnehkevoeteperspektijvesne

Jaabnan vuarjasjimmie

Galhkuvevuarjasjimmie