Ektiedimmieh

Tjïelkestimmie

Maahtoeulmieh Jåa1 vætnoe, hammoe jïh dorjeseevtiedimmien mænngan

 • aktem jïjtjeveeljeme eatnemefaageles gyhtjelassem goerehtidh
  , gaavnoeh åehpiedehtedh
  jïh argumenteeredh veeljemen åvteste vuekijste
 • vaahram vuarjasjidh jïjtse pryövemijstie jïh slaavvoem daejstie eensilaakan gïetedidh
 • teknologijem goerehtidh
  jïh åehpiedehtedh
  ektiedamme jïjtse ööhpehtimmieprogrammese. jïh dam tjoevkesisnie saemien aerpievuekien daajroste jïh aktene monnehkevoeteperspektijvesne vuarjasjidh
 • sjyöhtehke gyhtjelassh healsoen jïh jieledevuekien bïjre digkiedidh
  , aaj saemien almetjebådtja, jïh vuarjasjidh
  man jaehkemes dagkerh bïevnesh leah ovmessie gaaltijijstie
 • funksjovnide såemies jielemeaamhtide tjïelkestidh
  jïh digkiedidh man åvteste jeereldihkie beapmoeh leah vihkele aktene healsoe jïh monnehkevoeteperspektijvesne
 • jieledem goerehtidh jïh vuarjasjidh
  ovmessie dorjesidie monnehkevoeteperspektijvesne
 • ovmessie materijaali jïjtsevoeth jïh bijjieskieriegïetedimmieh jïh åtnoem daejstie vuarjasjidh
  aktene monnehkevoeteperspektijvesne

Jaabnan vuarjasjimmie

Galhkuvevuarjasjimmie