Ektiedimmieh

Tjïelkestimmie

Maahtoeulmie Jåa1 eatnemeåtnoen mænngan

 • aktem jïjtjeveeljeme eatnemefaageles gyhtjelassem goerehtidh
  , gaavnoeh åehpiedehtedh
  jïh argumenteeredh veeljemen åvteste vuekijste
 • vaahram vuarjasjidh jïjtse pryövemijstie jïh slaavvoem daejstie eensilaakan gïetedidh
 • teknologijem goerehtidh
  jïh åehpiedehtedh
  ektiedamme jïjtse ööhpehtimmieprogrammese jïh dam tjoevkesisnie saemien aerpievuekien daajroste jïh aktene monnehkevoeteperspektijvesne vuarjasjidh
 • sjyöhtehke gyhtjelassh healsoen jïh jieledevuekien bïjre digkiedidh
  , aaj saemien almetjebådtja, jïh vuarjasjidh
  man jaehkemes dagkerh bïevnesh leah ovmessie gaaltijijstie
 • funksjovnide såemies jielemeaamhtide tjïelkestidh
  jïh digkiedidh man åvteste jeereldihkie beapmoeh leah vihkele healsoe jïh monnehkevoeteperspektijvesne
 • gyhtjelassh goerehtidh areaaleåtnoen bïjre, tjïelkestidh
  guktie jarkelimmieh maehtieh ekosysteemide baajnehtidh, jïh monnehke loetemh raeriestidh
 • tjïelkestidh
  man åvteste naan maadthaamhth leah vihkele jieliedasse, jïh vuarjasjidh
  guktie darjomh almetjijstie maehtieh daej aamhti kretsløpide baajnehtidh

Jaabnan vuarjasjimmie

Galhkuvevuarjasjimmie