Ektiedimmieh

Tjïelkestimmie

Maahtoeulmie Jåa1 eatnemeåtnoen mænngan

  • aktem jïjtjeveeljeme eatnemefaageles gyhtjelassem goerehtidh, gaavnoeh åehpiedehtedh jïh argumenteeredh veeljemen åvteste vuekijste
  • vaahram vuarjasjidh jïjtse pryövemijstie jïh slaavvoem daejstie eensilaakan gïetedidh
  • teknologijem goerehtidh jïh åehpiedehtedh ektiedamme jïjtse ööhpehtimmieprogrammese jïh dam tjoevkesisnie saemien aerpievuekien daajroste jïh aktene monnehkevoeteperspektijvesne vuarjasjidh
  • sjyöhtehke gyhtjelassh healsoen jïh jieledevuekien bïjre digkiedidh, aaj saemien almetjebådtja, jïh vuarjasjidh man jaehkemes dagkerh bïevnesh leah ovmessie gaaltijijstie
  • funksjovnide såemies jielemeaamhtide tjïelkestidh jïh digkiedidh man åvteste jeereldihkie beapmoeh leah vihkele healsoe jïh monnehkevoeteperspektijvesne
  • gyhtjelassh goerehtidh areaaleåtnoen bïjre, tjïelkestidh guktie jarkelimmieh maehtieh ekosysteemide baajnehtidh, jïh monnehke loetemh raeriestidh
  • tjïelkestidh man åvteste naan maadthaamhth leah vihkele jieliedasse, jïh vuarjasjidh guktie darjomh almetjijstie maehtieh daej aamhti kretsløpide baajnehtidh

Jaabnan vuarjasjimmie

Galhkuvevuarjasjimmie