Ektiedimmieh

Tjïelkestimmie

Maahtoeulmie Jåa 1 doekeme, service jïh fealadassen mænngan

  • aktem jïjtjeveeljeme eatnemefaageles gyhtjelassem goerehtidh, gaavnoeh åehpiedehtedh jïh argumenteeredh veeljemen åvteste vuekijste
  • vaahram vuarjasjidh jïjtse pryövemijstie jïh slaavvoem daejstie eensilaakan gïetedidh
  • teknologijem goerehtidh jïh åehpiedehtedh ektiedamme jïjtse ööhpehtimmieprogrammese jïh dam monnehkevoeteperspektijvesne vuarjasjidh
  • sjyöhtehke gyhtjelassh healsoen jïh jieledevuekien bïjre digkiedidh, aaj saemien almetjebådtja, jïh vuarjasjidh man jaehkemes dagkerh bïevnesh leah ovmessie gaaltijijstie
  • funksjovnide såemies jielemeaamhtide tjïelkestidh, jïh digkiedidh man åvteste jeereldihkie beapmoeh leah vihkele healsoe jïh monnehkevoeteperspektijvesne
  • ovmessie materijaali jïh dorjesi jieledem goerehtidh jïh dejtie aktene monnehkevoeteperspektijvesne vuarjasjidh
  • sjyöhtehke byjresehaestemh tjïelkestidh åesiestimmien jïh fealadassen bïjre. jïh dejtie aktene monnehkevoeteperspektijvesne digkiedidh

Jaabnan vuarjasjimmie

Galhkuvevuarjasjimmie