Ektiedimmieh

Tjïelkestimmie

Maahtoeulmie Jåa 1 doekeme, service jïh fealadassen mænngan

 • aktem jïjtjeveeljeme eatnemefaageles gyhtjelassem goerehtidh
  , gaavnoeh åehpiedehtedh
  jïh argumenteeredh veeljemen åvteste vuekijste
 • vaahram vuarjasjidh jïjtse pryövemijstie jïh slaavvoem daejstie eensilaakan gïetedidh
 • teknologijem goerehtidh
  jïh åehpiedehtedh
  ektiedamme jïjtse ööhpehtimmieprogrammese jïh dam monnehkevoeteperspektijvesne vuarjasjidh
 • sjyöhtehke gyhtjelassh healsoen jïh jieledevuekien bïjre digkiedidh
  , aaj saemien almetjebådtja, jïh vuarjasjidh
  man jaehkemes dagkerh bïevnesh leah ovmessie gaaltijijstie
 • funksjovnide såemies jielemeaamhtide tjïelkestidh
  , jïh digkiedidh man åvteste jeereldihkie beapmoeh leah vihkele healsoe jïh monnehkevoeteperspektijvesne
 • ovmessie materijaali jïh dorjesi jieledem goerehtidh jïh dejtie aktene monnehkevoeteperspektijvesne vuarjasjidh
 • sjyöhtehke byjresehaestemh tjïelkestidh
  åesiestimmien jïh fealadassen bïjre. jïh dejtie aktene monnehkevoeteperspektijvesne digkiedidh

Jaabnan vuarjasjimmie

Galhkuvevuarjasjimmie