Læreplan i norsk for hørselshemmede (NOR5-04)

Utgått


Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Muntlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lytte til, vurdere og gi veiledende tilbakemelding på andres muntlige presentasjoner på norsk eller tegnspråk
 • bruke kunnskap om retoriske appellformer i diskusjoner og presentasjoner
 • tilpasse språk og sjanger til formål og mottaker og bruke et variert og presist ordforråd og terminologi
 • presentere norskfaglige emner og drøfte det framlagte stoffet
 • formidle faginnhold presist ved å bruke digitale medier og verktøy
 • lytte til, systematisere og sammenfatte informasjon i muntlige tekster av ulik kompleksitet og reflektere over innholdet
 • lytte til og vurdere argumentasjonen i andres tekster og ta stilling til innhold og formål
 • bruke et variert, nyansert ordforråd, mestre ordtak og idiomatiske uttrykk og tilpasse språk og sjanger til formål og mottaker
 • drøfte og presentere norskfaglige emner ved hjelp av fagterminologi og helhetlig argumentasjon
 • bruke retoriske og digitale ferdigheter til å produsere og framføre sammensatte tekster
 • sette sammen og framføre et avgrenset skjønnlitterært program

Skriftlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lese og analysere tekster på bokmål og nynorsk i ulike sjangere for å kunne ta stilling til spørsmål tekstene tar opp, og verdier de representerer
 • skrive tekster med klar hensikt, god struktur og sammenheng
 • skrive kreative, informative og argumenterende tekster, utgreiinger, litterære tolkninger, drøftinger og andre resonnerende tekster
 • uttrykke seg med et variert ordforråd og mestre språklige formkrav
 • orientere seg i store mengder tekst av ulik kompleksitet og velge, sammenfatte og vurdere relevant informasjon
 • lese et utvalg samtidstekster på bokmål og nynorsk og drøfte hvordan disse tekstene språklig og tematisk forholder seg til vår tid
 • skrive litterære tolkninger og retoriske analyser, kreative tekster og resonnerende tekster med utgangspunkt i norskfaglige tekster
 • skrive informative tekster, utgreiinger og drøftinger med klar hensikt, god struktur og saklig argumentasjon
 • uttrykke seg med et presist og nyansert ordforråd og mestre språklige formkrav
 • bruke kunnskap om tekst, sjanger, medium og språklige virkemidler i egen skriving
 • bruke kilder på en kritisk og etterprøvbar måte og beherske digital kildehenvisning

Språk, litteratur og kultur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for noen sentrale likheter og forskjeller mellom norrønt og moderne norsk språk
 • gjøre rede for norsk språkdebatt og språkpolitikk på 1800-tallet
 • forklare argumentasjonen i sakprosatekster ved å bruke kunnskap fra retorikken
 • lese et utvalg sentrale norske og noen europeiske tekster fra middelalderen til og med romantikken, sette dem inn i en kulturhistorisk sammenheng og kommentere form og innhold
 • analysere innhold og vurdere bruk av virkemidler i tekster som er hentet fra ulike digitale medier
 • forklare hvordan ulike forestillinger om det norske kommer til uttrykk i sentrale tekster fra slutten av 1700-tallet til 1870-årene og i et utvalg samtidstekster
 • sammenligne fortellemåter og verdier i et utvalg samtidstekster med fortellemåter og verdier i myter og folkediktning
 • referere til og vurdere kilder i aktuelle faglige situasjoner
 • gjøre rede for særtrekk ved et utvalg varianter av tegnspråk og norske talemål, og reflektere over forhold som kan påvirke utviklingen av tegnspråk og talemål
 • gjøre rede for norsk språkdebatt og språkpolitikk fra år 1900 til i dag
 • gjøre rede for noen sentrale likheter og forskjeller mellom de nordiske språkene
 • gjøre rede for hvilken status minoritetsspråk har i Norge i dag
 • presentere et utvalg oversatte og originale nordiske tekster
 • analysere, tolke og sammenligne et utvalg sentrale norske og noen internasjonale tekster fra ulike litterære tradisjoner fra romantikken til i dag, og sette dem inn i en kulturhistorisk sammenheng
 • bruke begrepsapparat fra retorikken for å analysere og vurdere tekster i ulike sakprosasjangere
 • tolke og vurdere komplekse, sammensatte tekster
 • gjennomføre en selvvalgt og utforskende fordypningsoppgave med språklig, litterært eller annet norskfaglig emne, og velge kommunikasjonsverktøy ut fra faglige behov

Side 13 Av 14

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!