Læreplan i norsk for hørselshemmede (NOR5-04)

Utgår gradvis


Denne læreplanen utgår gradvis fra 1.8.2020

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Formål

Norsk for hørselshemmede er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling. Gjennom aktiv bruk av det norske språket innlemmes barn og unge i kultur og samfunnsliv, og rustes til deltakelse i arbeidsliv og demokratiske prosesser. Faget åpner sammen med faget norsk tegnspråk arenaer der elevene ut fra egne forutsetninger får anledning til å finne sine egne uttrykk, ytre seg, bli hørt og få svar.

Samtidig skal norskfaget utvikle elevenes språkkompetanse ut fra den enkeltes evner og forutsetninger med hensyn til språk, auditiv oppfattelse, kommunikative strategier og utnyttelse av hørselsteknisk utstyr. Muntlige ferdigheter og lese- og skrivekompetanse er både et mål i seg selv og et nødvendig grunnlag for læring i alle fag på alle trinn. Faget skal stimulere til lese- og skrivelyst og bidra til å utvikle gode læringsstrategier.

I Norsk for hørselshemmede møter elevene et bredt spekter av begreper, tegn, ord og ulike typer muntlige, skriftlige og sammensatte tekster der skrift, bilde og lyd spiller sammen. Faget skal hjelpe elevene til å orientere seg i mangfoldet av tekster og gi rom for både opplevelse og refleksjon. I løpet av opplæringstiden skal de lese sakprosa og skjønnlitteratur, utvikle evnen til kritisk tenkning og få perspektiv på teksthistorien. De skal selv produsere ulike typer tekster med hensiktsmessige verktøy og tilpasse språk og form til ulike formål, mottakere og medier. Etter hvert vil de også kunne fordype seg i faglige emner og bli dyktigere til å formidle et faglig innhold til andre.

Norskfaget for hørselshemmede befinner seg i spenningsfeltet mellom det historiske og det samtidige, det nasjonale og det globale. Å se norsk språk og kultur i et historisk og nasjonalt perspektiv kan gi elevene større forståelse for det samfunnet de er en del av. Internasjonale perspektiver i norskfaget kan bidra til å utvikle kulturforståelse, toleranse og respekt for andre.

I Norge er norsk og samisk offisielle språk, bokmål og nynorsk er likestilte skriftlige målformer og norsk tegnspråk er anerkjent som et fullverdig språk. Vi bruker mange ulike dialekter og sosiolekter, i tillegg til andre språk enn norsk. Det språklige mangfoldet er en ressurs for å utvikle barns og unges språkkompetanse. Med utgangspunkt i denne språksituasjonen skal barn og unge få et bevisst forhold til språklig mangfold og lære å lese og skrive på norsk.

Norsk for hørselshemmede må sees i sammenheng med læreplanen for norsk tegnspråk. Sammen utgjør disse to språkene det nødvendige grunnlaget for en opplæring av elever som skal bli funksjonelt tospråklige i det norske samfunnet. De to språkene skal også være med på å danne grunnlag for flerspråklighet og deltakelse på internasjonale arenaer.

Side 1 Av 14

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!