Læreplan i norsk for hørselshemmede (NOR5-04)

Utgår gradvis


Denne læreplanen utgår gradvis fra 1.8.2020

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter 4. årstrinn

Muntlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lytte etter, gjengi, forklare og reflektere over innholdet i muntlige tekster
 • bruke munnstilling, språklyder og muntlige fraser i kommunikasjon med andre
 • følge opp innspill fra andre i faglige samtaler og stille oppklarende og utdypende spørsmål
 • samhandle med andre gjennom dramatisering, samtale og diskusjoner på norsk eller tegnspråk
 • bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle om egne erfaringer og uttrykke egne meninger
 • framføre tekster for medelever på norsk eller tegnspråk

Skriftlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lese ulike typer tekster for barn med forståelse, flyt og sammenheng
 • finne informasjon ved å kombinere ord, setninger, avsnitt og illustrasjon i tekster på skjerm og papir
 • lese, reflektere over og samtale om egne og andres tekster
 • gjenkjenne og bruke språklige virkemidler som gjentakelse, kontrast og enkle språklige bilder
 • bruke ulike typer notater som grunnlag for egen skriving
 • benytte et tilstrekkelig ordforråd til å uttrykke opplevelser, kunnskap, følelser og egne meninger
 • skrive enkle fortellende, beskrivende og argumenterende tekster inspirert av eksempeltekster
 • variere ordvalg og setningsbygning i egen skriving
 • skrive med sammenhengende og funksjonell håndskrift, og bruke tastatur i egen skriving
 • strukturere tekster med overskrift, innledning, hoveddel og avslutning
 • bruke og beskrive sentrale ordklasser og tegnsetting i egen og andres tekster
 • anvende ofte brukte grammatiske strukturer, småord, sentrale setningsmønstre og stavemåter
 • lage tekster som kombinerer ord eller tegn, bilde og lyd eller visuelle effekter med og uten digitale verktøy
 • søke etter informasjon, skape, lagre og gjenfinne tekster ved hjelp av digitale verktøy
 • bruke bibliotek, Internett og ordbok til å finne informasjon til egen skriving

Språk, litteratur og kultur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • beskrive ord, tegn, uttrykksmåter, noen ordklasser og deres funksjon på tegnspråk og norsk
 • forklare forskjellen mellom språkbruk og språkvalg i nær- og fjernkommunikasjon
 • samtale om opphavet til og betydningen av noen kjente ordtak og faste uttrykk
 • gjengi enkle tekster fra tegnspråk til norsk og fra norsk til tegnspråk
 • samtale om innhold og form i sammensatte tekster
 • samtale om sanger, regler, poesi, fortellinger og eventyr fra fortid og nåtid på norsk og tegnspråk og i oversettelse fra samisk og andre språk
 • beskrive sjangertrekk i eventyr og fortellinger
 • gi uttrykk for egne tanker og opplevelser om barnelitteratur, teater, film, dataspill og tv-programmer
 • uttrykke tanker om språk, personer og handling i egnede tekster fra ulike tider og kulturer

Side 7 Av 14

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!