Læreplan i norsk for hørselshemmede (NOR5-04)

Utgått


Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter 4. årstrinn

Muntlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lytte etter, gjengi, forklare og reflektere over innholdet i muntlige tekster
 • bruke munnstilling, språklyder og muntlige fraser i kommunikasjon med andre
 • følge opp innspill fra andre i faglige samtaler og stille oppklarende og utdypende spørsmål
 • samhandle med andre gjennom dramatisering, samtale og diskusjoner på norsk eller tegnspråk
 • bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle om egne erfaringer og uttrykke egne meninger
 • framføre tekster for medelever på norsk eller tegnspråk

Skriftlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lese ulike typer tekster for barn med forståelse, flyt og sammenheng
 • finne informasjon ved å kombinere ord, setninger, avsnitt og illustrasjon i tekster på skjerm og papir
 • lese, reflektere over og samtale om egne og andres tekster
 • gjenkjenne og bruke språklige virkemidler som gjentakelse, kontrast og enkle språklige bilder
 • bruke ulike typer notater som grunnlag for egen skriving
 • benytte et tilstrekkelig ordforråd til å uttrykke opplevelser, kunnskap, følelser og egne meninger
 • skrive enkle fortellende, beskrivende og argumenterende tekster inspirert av eksempeltekster
 • variere ordvalg og setningsbygning i egen skriving
 • skrive med sammenhengende og funksjonell håndskrift, og bruke tastatur i egen skriving
 • strukturere tekster med overskrift, innledning, hoveddel og avslutning
 • bruke og beskrive sentrale ordklasser og tegnsetting i egen og andres tekster
 • anvende ofte brukte grammatiske strukturer, småord, sentrale setningsmønstre og stavemåter
 • lage tekster som kombinerer ord eller tegn, bilde og lyd eller visuelle effekter med og uten digitale verktøy
 • søke etter informasjon, skape, lagre og gjenfinne tekster ved hjelp av digitale verktøy
 • bruke bibliotek, Internett og ordbok til å finne informasjon til egen skriving

Språk, litteratur og kultur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • beskrive ord, tegn, uttrykksmåter, noen ordklasser og deres funksjon på tegnspråk og norsk
 • forklare forskjellen mellom språkbruk og språkvalg i nær- og fjernkommunikasjon
 • samtale om opphavet til og betydningen av noen kjente ordtak og faste uttrykk
 • gjengi enkle tekster fra tegnspråk til norsk og fra norsk til tegnspråk
 • samtale om innhold og form i sammensatte tekster
 • samtale om sanger, regler, poesi, fortellinger og eventyr fra fortid og nåtid på norsk og tegnspråk og i oversettelse fra samisk og andre språk
 • beskrive sjangertrekk i eventyr og fortellinger
 • gi uttrykk for egne tanker og opplevelser om barnelitteratur, teater, film, dataspill og tv-programmer
 • uttrykke tanker om språk, personer og handling i egnede tekster fra ulike tider og kulturer

Side 7 Av 14

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!