Læreplan i norsk for hørselshemmede (NOR5-04)

Utgått


Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter Vg3 - studieforberedende utdanningsprogram

Muntlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lytte til, systematisere og sammenfatte informasjon i muntlige tekster av ulik kompleksitet og reflektere over innholdet
 • lytte til og vurdere argumentasjonen i andres tekster og ta stilling til innhold og formål
 • bruke et variert, nyansert ordforråd, mestre ordtak og idiomatiske uttrykk og tilpasse språk og sjanger til formål og mottaker
 • drøfte og presentere norskfaglige emner ved hjelp av fagterminologi og helhetlig argumentasjon
 • bruke retoriske og digitale ferdigheter til å produsere og framføre sammensatte tekster
 • sette sammen og framføre et avgrenset skjønnlitterært program

Skriftlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • orientere seg i store mengder tekst av ulik kompleksitet og velge, sammenfatte og vurdere relevant informasjon
 • lese et utvalg samtidstekster på bokmål og nynorsk og drøfte hvordan disse tekstene språklig og tematisk forholder seg til vår tid
 • skrive litterære tolkninger og retoriske analyser, kreative tekster og resonnerende tekster med utgangspunkt i norskfaglige tekster
 • skrive informative tekster, utgreiinger og drøftinger med klar hensikt, god struktur og saklig argumentasjon
 • uttrykke seg med et presist og nyansert ordforråd og mestre språklige formkrav
 • bruke kunnskap om tekst, sjanger, medium og språklige virkemidler i egen skriving
 • bruke kilder på en kritisk og etterprøvbar måte og beherske digital kildehenvisning

Språk, litteratur og kultur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for særtrekk ved et utvalg varianter av tegnspråk og norske talemål, og reflektere over forhold som kan påvirke utviklingen av tegnspråk og talemål
 • gjøre rede for norsk språkdebatt og språkpolitikk fra år 1900 til i dag
 • gjøre rede for noen sentrale likheter og forskjeller mellom de nordiske språkene
 • gjøre rede for hvilken status minoritetsspråk har i Norge i dag
 • presentere et utvalg oversatte og originale nordiske tekster
 • analysere, tolke og sammenligne et utvalg sentrale norske og noen internasjonale tekster fra ulike litterære tradisjoner fra romantikken til i dag, og sette dem inn i en kulturhistorisk sammenheng
 • bruke begrepsapparat fra retorikken for å analysere og vurdere tekster i ulike sakprosasjangere
 • tolke og vurdere komplekse, sammensatte tekster
 • gjennomføre en selvvalgt og utforskende fordypningsoppgave med språklig, litterært eller annet norskfaglig emne, og velge kommunikasjonsverktøy ut fra faglige behov

Side 12 Av 14

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!