Læreplan i norsk for hørselshemmede (NOR5-04)

Utgått


Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I norsk for hørselshemmede forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Muntlige ferdigheter i norsk for hørselshemmede er å skape mening gjennom å munnavlese, lytte og uttrykke seg gjennom ulike grader av tale eller tegnspråk som velges ut fra elevens forutsetninger. Muntlige ferdigheter er knyttet til tegnspråksituasjoner, talesituasjoner og kombinasjoner av disse, og innebærer å lytte aktivt og å kunne ta ordet forberedt og spontant. Det innebærer videre å kunne samhandle om norskfaglige emner, problemstillinger og tekster via ulike språk, kommunikative strategier og medier, samt å kunne tilpasse språket til formål og mottaker. Utvikling av muntlige ferdigheter i norskfaget forutsetter systematisk arbeid med muntlige sjangere og strategier i stadig mer komplekse lytte- og samtalesituasjoner.

Å kunne skrive i norsk for hørselshemmede er å ytre seg på en hensiktsmessig måte og kommunisere med andre ved å bruke skriftspråket. Det vil si å kunne skrive teksttyper som er relevante for faget og kunne ta i bruk norskfaglige begreper. Å skrive i norskfaget er også en måte å utvikle og strukturere ideer og tanker på, og en metode for å lære. Opplevelse av skriveglede er et viktig utgangspunkt for å utvikle skriveferdigheter. Å skrive tekster i et bredt utvalg sjangere med hensiktsmessige verktøy er et spesielt norskfaglig ansvar. Det innebærer å være i stand til å planlegge, utforme og bearbeide tekster som er tilpasset formål og mottaker. Utviklingen av skriftlige ferdigheter i norskfaget innebærer å arbeide systematisk med formelle skriveferdigheter, tekstkunnskap og ulike skrivestrategier for å bli i stand til å skrive stadig mer komplekse tekster.

Å kunne lese i norsk for hørselshemmede er å skape mening fra tekster fra nåtid og fortid i et bredt utvalg sjangere. Det innebærer å engasjere seg i tekster og få innsikt i andre menneskers tanker, opplevelser og skaperkraft. Det innebærer videre å kunne finne informasjon og forstå resonnementer og framstillinger i ulike typer tekster, og å kunne forholde seg kritisk og selvstendig til de leste tekstene. Utviklingen av ferdigheten forutsetter at elevene leser ofte og mye og at de arbeider systematisk med lesestrategier som er tilpasset formålet med lesingen og med ulike typer tekster i faget. Utviklingen går fra grunnleggende avkoding og forståelse av enkle tekster til å kunne forstå, tolke, reflektere og vurdere stadig mer komplekse tekster i ulike sjangere. For døve- og sterkt tunghørte elever innebærer leseopplæring også en utnyttelse av deres språklige ressurser i samspillet mellom norsk og tegnspråk.

Å kunne regne i norsk for hørselshemmede er å tolke og forstå informasjon i tekster som inneholder tall, størrelser eller geometriske figurer. Det innebærer å kunne vurdere, reflektere over og kommunisere om sammensatte tekster som inneholder grafiske framstillinger, tabeller og statistikk. Regneferdigheter i norskfaget utvikles gjennom å skape helhetlig mening i stadig mer krevende tekster der ulike uttrykksformer må ses i sammenheng.

Digitale ferdigheter i norsk for hørselshemmede er å bruke digitale verktøy, medier og læringsressurser for å innhente og behandle informasjon, skape og redigere ulike typer tekster og kommunisere med andre. I denne sammenhengen er det viktig å kunne vurdere og bruke kilder på en bevisst måte. Utviklingen av digitale ferdigheter er en del av lese- og skriveopplæringen i faget, og innebærer å finne, bruke og etter hvert vurdere og referere til digitale kilder i skriftlige og muntlige tekster, og selv produsere stadig mer komplekse tekster. Videre innebærer det å utvikle kunnskap om opphavsrett og personvern, og ha en kritisk og selvstendig holdning til ulike typer av digitale kilder.

Side 4 Av 14

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!