Læreplan i norsk for hørselshemmede (NOR5-04)

Utgått


Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Hovedområder

Faget er strukturert i hovedområder som det er formulert kompetansemål innenfor.

Hovedområdene utfyller hverandre og må ses i sammenheng.

Faget er et fellesfag for alle utdanningsprogrammene i videregående opplæring. Opplæringen skal derfor gjøres mest mulig relevant for elevene ved å tilpasses de ulike utdanningsprogrammene.

Norsk for hørselshemmede har kompetansemål etter 2., 4., 7., og 10. årstrinn i grunnskolen og etter Vg1, Vg2 og Vg3 i studieforberedende utdanningsprogram i videregående opplæring.

I yrkesfaglige utdanningsprogram er det kompetansemål etter Vg2 og etter påbygging til generell studiekompetanse.

Oversikt over hovedområder:

Årstrinn

Hovedområder

1.-10.
Vg1-Vg3

Muntlig kommunikasjon

Skriftlig kommunikasjon

Språk, litteratur og kultur

Muntlig kommunikasjon

Hovedområdet Muntlig kommunikasjon handler om å lytte og kommunisere gjennom ulike grader av tale i forskjellige sammenhenger. Å lytte og uttrykke seg på norsk eller tegnspråk er sentralt for å utvikle sosial og kulturell kompetanse. Lytting forstås som en aktiv handling der eleven ved bruk av alle sanser skal lære og forstå gjennom å oppfatte, tolke og vurdere andres utsagn. Gjennom forberedt muntlig fremføring og spontan muntlig samhandling skal eleven utvikle kompetanse i å kommunisere med andre og uttrykke egne tanker og ideer med et variert ordforråd i ulike sjangere.

Skriftlig kommunikasjon

Hovedområdet Skriftlig kommunikasjon handler om å lese og skrive norsk. Opplæringen omfatter den første lese- og skriveopplæringen og den systematiske videreutviklingen av lese- og skrivekompetansen gjennom hele opplæringsløpet. Opplæringen i lesing skal stimulere eleven til å lese og skrive, og innebærer at eleven skal lese ulike typer tekster, både for å lære og å oppleve. Kritisk vurdering og analyse inngår også i hovedområdet. Leseopplæringen skal samtidig bidra til at eleven blir bevisst sin egen utvikling som leser og skriver. Skriving innebærer å uttrykke, bearbeide og kommunisere tanker og meninger i ulike typer tekster. God skriftlig kommunikasjon forutsetter et godt begreps- og ordforråd, kjennskap til skriftspråklige konvensjoner, ferdigheter i tekstbygging og kompetanse i å tilpasse tekst til formål og mottaker. Sammensatte tekster er en naturlig del av de tekstene elevene skal lese og utforme.

Språk, litteratur og kultur

Hovedområdet Språk, litteratur og kultur handler om norsk og nordisk språk og tekstkultur, med internasjonale perspektiver på både norsk og tegnspråk. Forholdet mellom norsk og tegnspråk og minoritetsspråkenes status er også en del av hovedområdet. Elevene skal utvikle en selvstendig forståelse av norsk språk og litteratur og innsikt i hvordan språk og tekst har endret seg over tid, og fortsatt er i endring. Elevene skal få kunnskap om språket som system og språket i bruk. De skal lese og reflektere over et stort og variert utvalg av eldre og nyere tekster i ulike sjangere og fra ulike medier.

Side 2 Av 14

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!