Vg1 sal, service og reiseliv (SSR01‑01)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter forretningsdrift

 • gjere greie for
  reglar og lovverk som er relevante for servicenæringa, og forklare korleis dei regulerer drift av verksemder
 • beskrive
  ansvarsfordeling og kva dei ulike rollene i ei verksemd inneber, og utarbeide og
  presentere
  eit organisasjonskart
 • vurdere
  , kalkulere og tilpasse pris på eit produkt med tanke på kostnader og marknadssituasjon
 • forklare og føre ein enkel rekneskap, utarbeide budsjett og
  vurdere
  lønnsemda
 • beskrive
  vareflyt og kvalitet i verdikjeda og
  vurdere
  dilemma knytte til lønnsemd og berekraftig utvikling
 • gjennomføre
  ei enkel risikovurdering og
  presentere
  tiltak som førebyggjer uønskte hendingar
 • gjennomføre
  og
  dokumentere
  arbeid i samsvar med gjeldande regelverk for helse, miljø og tryggleik
 • følgje ein beredskapsplan og
  gjere greie for
  funksjonen og formålet med beredskapsplanar

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering