Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter forretningsdrift

  • gjere greie for reglar og lovverk som er relevante for servicenæringa, og forklare korleis dei regulerer drift av verksemder
  • beskrive ansvarsfordeling og kva dei ulike rollene i ei verksemd inneber, og utarbeide og presentere eit organisasjonskart
  • vurdere, kalkulere og tilpasse pris på eit produkt med tanke på kostnader og marknadssituasjon
  • forklare og føre ein enkel rekneskap, utarbeide budsjett og vurdere lønnsemda
  • beskrive vareflyt og kvalitet i verdikjeda og vurdere dilemma knytte til lønnsemd og berekraftig utvikling
  • gjennomføre ei enkel risikovurdering og presentere tiltak som førebyggjer uønskte hendingar
  • gjennomføre og dokumentere arbeid i samsvar med gjeldande regelverk for helse, miljø og tryggleik
  • følgje ein beredskapsplan og gjere greie for funksjonen og formålet med beredskapsplanar

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering