Vg1 sal, service og reiseliv (SSR01‑01)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter kultur og samhandling

 • utforske
  korleis ulike kulturar og bakgrunn påverkar kommunikasjon og kundebehandling og ta omsyn til dette i møte med kundar og gjestar
 • planleggje
  og
  gjennomføre
  eit arrangement og
  gjere greie for
  betydninga av vertskapsrolla
 • reflektere
  over ulike former for relasjonsbygging og forklare betydninga av nettverk
 • reflektere
  over etiske dilemma i servicenæringa og
  vurdere
  verkemiddel som kan fremje etiske og berekraftige val
 • handtere klagar og
  beskrive
  tiltak som førebyggjer konfliktar
 • gjere greie for
  kva rolle servicemedarbeidaren har i konflikt- og nødssituasjonar
 • gjere greie for
  og
  vurdere
  korleis partane i arbeidslivet samarbeider for å
  utvikle
  eit betre arbeidsliv

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering