Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter kultur og samhandling

  • utforske korleis ulike kulturar og bakgrunn påverkar kommunikasjon og kundebehandling og ta omsyn til dette i møte med kundar og gjestar
  • planleggje og gjennomføre eit arrangement og gjere greie for betydninga av vertskapsrolla
  • reflektere over ulike former for relasjonsbygging og forklare betydninga av nettverk
  • reflektere over etiske dilemma i servicenæringa og vurdere verkemiddel som kan fremje etiske og berekraftige val
  • handtere klagar og beskrive tiltak som førebyggjer konfliktar
  • gjere greie for kva rolle servicemedarbeidaren har i konflikt- og nødssituasjonar
  • gjere greie for og vurdere korleis partane i arbeidslivet samarbeider for å utvikle eit betre arbeidsliv

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering