Hva er nytt i salg, service og reiseliv?

Salg, service og reiseliv er et helt nytt utdanningsprogram, som ble innført høsten 2020. 

Faget skal forberede elevene på et arbeidsliv som stiller krav til nytenking og kreativitet, og der de må reflektere rundt lønnsomhet, etikk og bærekraft før de tar beslutninger. 

Det nye utdanningsprogrammet er mer rendyrket inn mot service og tjenesteyting. Faget skal i større grad motivere elevene til å tenke kreativt og ha med seg et innovativt blikk inn i produkt- og salgsprosesser. I denne sammenhengen blir kompetanse i teknologiske og digitale hjelpemidler viktig. Sikkerhetsfaget har også fått en tydeligere plass i utdanningsprogrammet.

Bærekraftig utvikling har fått en sentral plass i faget, siden både kunder og bedrifter stadig blir mer opptatt av å gjøre bærekraftige valg. Elevene skal lære om hvilke miljømessige utfordringer servicenæringa står ovenfor, og hvilke virkemiddel som kan fremme etiske og bærekraftige valg. 

Transport og logistikkfagene er flyttet over til teknologi- og industrifag, som er mer naturlig for disse fagene.

De nye læreplanene i vg2 skal legge til rette for en god progresjon fra vg1-planen. Det innebærer blant annet at kunnskapsinnholdet i læreplanene på vg2 er mer spesialisert og komplekst, og at elevene skal bruke kunnskapen de har tilegnet seg på mer avanserte måter.

Samtidig som læreplanene på vg2 skal være mer spesialiserte, skal de også ivareta bredden av programområder i faget. Det innebærer at læreplanene må legge til rette for lokalt handlingsrom og muligheter for tilpasning.

Vi har vært opptatt av at elevene skal ha et reflektert og bevisst forhold til opplæringen, og til kompetansen som kreves av dem når de er ferdig utdannet. Kompetansemålene er derfor utformet slik at de kombinerer kunnskap og ferdigheter, og i tillegg synliggjør forståelse, refleksjon og kritisk tenkning.

Vi har justert vg2-planene slik at våre fremtidige fagarbeidere blir rustet til et arbeidsliv der trendene, markedssituasjonen, service- og sikkerhetsbehovet endrer seg etter kundenes og samfunnets ønsker og krav.

I vg2 salg og reiseliv har vi lagt vekt på kommersiell forståelse, serviceytelser, innovasjon og bærekraft. Med det nye faget ønsker vi å inspirere elevene til å utforske og være nysgjerrig på nye løsninger, og til å kunne tilpasse disse løsningene etter økonomi, regelverk og kundenes preferanser. Vi viderefører og spisser de tverrfaglige temaene bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring fra vg1.

I vg2 service, sikkerhet og administrasjon har vi lagt vekt på profesjonell service og kommunikasjon, oppgaver knyttet til bærekraftig utvikling, styring og drift av virksomheter og oppgaver knyttet til risiko, beredskap og sikkerhet. Vi viderefører og spisser de to tverrfaglige temaene bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring fra vg1. I vg2 service, sikkerhet og administrasjon legger vi også vekt på å utføre arbeidet i tråd med demokratiske verdier og spilleregler, og demokrati og medborgerskap kommer dermed inn som et nytt sentralt tverrfaglig tema i faget.

De to nye vg2-tilbudene leder ut til fire nye mer rendyrkede vg3-tilbud:

  • vg2 salg og reiseliv leder ut til vg3 salgsfaget og vg3 reiselivsfaget
  • vg2 service, sikkerhet og administrasjon leder ut til vg3 sikkerhetsfaget og vg3 service- og administrasjonsfaget


I ny tilbudsstruktur er vg3 resepsjonsfaget lagt ned. Den resepsjonsfaglige kompetansen er i ny struktur flyttet til vg3 reiselivsfaget, som nå inkluderer både det tidligere reiselivsfaget og resepsjonsfaget.

De nye læreplanene i vg3 salg, service og reiseliv, for opplæring i bedrift, skal legge til rette for en god progresjon fra vg2-læreplanene. Det innebærer blant annet at kunnskapsinnholdet i læreplanene på vg3 er mer spesialisert og praktisk rettet.

Innenfor programområde for salg og reiseliv er det to lærefag:

  • Vg3 salgsfaget handler om salg, markedsføring, samhandling og lønnsom drift. Faget skal gi lærlingene kompetanse i å avdekke kundenes, målgruppers og markeders behov for å kunne tilby passende produkter. Videre handler faget om å tilpasse kommunikasjon, kommunikasjonskanaler og informasjon til ulike målgrupper.
  • Vg3 reiselivsfaget handler om drift, salg og service innenfor det helhetlige reiselivsproduktet, og hvordan de ulike reiselivsaktørene sammen skaper en total reiseopplevelse. Videre handler faget om profesjonell kommunikasjon og kulturforståing i møte med gjester og kunder.

Innenfor programområde for service, sikkerhet og administrasjon er det to lærefag:

  • Vg3 service- og administrasjonsfaget handler om å koordinere og utføre administrative driftsoppgaver. Videre handler faget om å representere virksomheten ved å tilpasse informasjon og kommunikasjon til ulike brukere, medarbeidere og ledere i en virksomhet.
  • Vg3 sikkerhetsfaget handler om å forebygge og utvikle tiltak som kan redusere risiko og konsekvenser knyttet til kriminalitet og uønskede hendelser. Videre handler faget om samfunnssikkerhet, objektsikkerhet, personlig sikkerhet og helsefremmende arbeid.
Læreplaner i salg, service og reiseliv

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!