Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter marknadsføring og innovasjon

 • analysere
  forbrukaråtferd i samanheng med segmentering av målgrupper
 • vurdere
  sentrale konkurranseverkemiddel i samanheng med profilen og lønnsemda til verksemder
 • utvikle
  ein forretningsidé og vurdere
  han i lys av berekraftig utvikling
 • lage ein enkel marknadsplan og gjere greie for
  val av mål og verkemiddel
 • utforske
  korleis teknologi og endringar i forbrukaråtferd påverkar sal og servicerolla, og presentere
  tiltak og marknadsføringsstrategiar
 • lage ein marknadsføringskampanje og gjere greie for
  val av verkemiddel
 • selje eit produkt og gjere greie for
  salsprosessen
 • kjenne til og nytte
  gjeldande regelverk for marknadsføring og sal
 • beskrive
  administrative funksjonar og rutinar i ei verksemd og drøfte
  korleis desse påverkar kvaliteten og servicenivået

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering