Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter marknadsføring og innovasjon

  • analysere forbrukaråtferd i samanheng med segmentering av målgrupper
  • vurdere sentrale konkurranseverkemiddel i samanheng med profilen og lønnsemda til verksemder
  • utvikle ein forretningsidé og vurdere han i lys av berekraftig utvikling
  • lage ein enkel marknadsplan og gjere greie for val av mål og verkemiddel
  • utforske korleis teknologi og endringar i forbrukaråtferd påverkar sal og servicerolla, og presentere tiltak og marknadsføringsstrategiar
  • lage ein marknadsføringskampanje og gjere greie for val av verkemiddel
  • selje eit produkt og gjere greie for salsprosessen
  • kjenne til og nytte gjeldande regelverk for marknadsføring og sal
  • beskrive administrative funksjonar og rutinar i ei verksemd og drøfte korleis desse påverkar kvaliteten og servicenivået

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering