Vg1 sal, service og reiseliv (SSR01‑01)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter marknadsføring og innovasjon

 • analysere
  forbrukaråtferd i samanheng med segmentering av målgrupper
 • vurdere
  sentrale konkurranseverkemiddel i samanheng med profilen og lønnsemda til verksemder
 • utvikle
  ein forretningsidé og
  vurdere
  han i lys av berekraftig utvikling
 • lage ein enkel marknadsplan og
  gjere greie for
  val av mål og verkemiddel
 • utforske
  korleis teknologi og endringar i forbrukaråtferd påverkar sal og servicerolla, og
  presentere
  tiltak og marknadsføringsstrategiar
 • lage ein marknadsføringskampanje og
  gjere greie for
  val av verkemiddel
 • selje eit produkt og
  gjere greie for
  salsprosessen
 • kjenne til og
  nytte
  gjeldande regelverk for marknadsføring og sal
 • beskrive
  administrative funksjonar og rutinar i ei verksemd og
  drøfte
  korleis desse påverkar kvaliteten og servicenivået

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering