Ektiedimmieh

Tjïelkestimmie

Maahtoeulmie jåa2 barkoefaageles ööhpehtimmieprogrammen mænngan

  • baakoeh jïh baakoetjïerth jïjtse aarkebiejjien jïh lïhkes byjreski bïjre nuhtjedh
  • dååjresi jïh soejkesji bïjre soptsestalledh jïh soptsestidh
  • åehpies teemah tjïelkestidh jïh åehpiedehtedh
  • teeksth jïh saemien soptsesh goltelidh jïh lohkedh jïh dejgujmie kreatijvelaakan barkedh
  • åenehks teeksth tjaeledh mah bievnieh, soptsestieh jïh gihtjieh
  • tjïelkelaakan soptsestidh jïh baakoeh sojjehtidh jïh raajesh tseegkedh guktie mubpieh guarkoeh

Jaabnan vuarjasjimmie

Galhkuvevuarjasjimmie