Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter Vg3 studieforberedende utdanningsprogram

  • analysere og tolke romaner, noveller, drama, lyrikk og andre tekster på bokmål og nynorsk fra 1850 til i dag og reflektere over tekstene i lys av den kulturhistoriske konteksten og egen samtid
  • skrive essay som utforsker og reflekterer over innhold i tekster
  • utforske og reflektere over hvordan tekster fra den realistiske og den modernistiske tradisjonen framstiller menneske, natur og samfunn
  • presentere litterære tolkninger og reflektere over tekster i kontekst
  • analysere uttrykksformer i sammensatte tekster i ulike medier og vurdere samspillet mellom dem
  • skrive retoriske analyser og tolkninger av sakprosatekster
  • mestre språklige formkrav og skrive tekster med etterrettelig kildebruk og et presist språk
  • bruke faglitteratur, vurdere kilder kritisk og skrive fagartikler som greier ut om og drøfter norskfaglige emner

Underveisvurdering

Standpunktvurdering