Kjennetegn på måloppnåelse – norsk for elever med tegnspråk vg3 SF / vg3 påbygging

Kjennetegnene på måloppnåelse gjelder Læreplan i norsk for elever med tegnspråk (NOR05-05). De er veiledende for standpunktvurdering.

Veiledende kjennetegn på måloppnåelse er utarbeidet for å støtte lærere i arbeidet med standpunktvurdering. Det er fortsatt kompetansemålene i læreplanen som er grunnlag for vurdering, og kjennetegnene må derfor brukes sammen med læreplanen. Kjennetegnene er kvalitetsbeskrivelser av hvordan elevenes kompetanse kan se ut på ulike nivå.

Handlingsrommet i læreplanen gir lærere og elever anledning til å velge innhold, og hvordan opplæringen skal organiseres. Kjennetegnene er derfor formulert på et overordnet nivå og for tre karakterer: lav kompetanse (karakter 2), god kompetanse (karakter 4) og framifrå kompetanse (karakter 6), jf. forskrift til opplæringslova.

Veiledende kjennetegn på måloppnåelse skal bidra til en felles nasjonal retning for standpunktvurderingen. Skoler og lærere kan bruke disse for å skape tolkningsfellesskap.

Her kan du lese mer om samarbeid og tolkningsfellesskap.

Her kan du lese mer om hvordan du kan ta i bruk læreplanene.

Lav kompetanse i faget, karakter 2God kompetanse i faget, karakter 4Framifrå kompetanse i faget, karakter 6
Eleven utforsker, gjør rede for, presenterer og reflekterer over faglige emner på en enkel måte. Eleven bruker noe fagkunnskap i kjente og til dels nye sammenhenger.Eleven utforsker, gjør rede for,presenterer og reflekterer over ulike faglige emner. Eleven bruker fagkunnskap i kjente og nye sammenhenger.Eleven utforsker, gjør rede for, presenterer og reflekterer selvstendig over ulike faglige
emner og viser faglig oversikt. Eleven bruker bred fagkunnskap i kjente og nye sammenhenger.
Eleven presenterer enkle tolkinger og sammenligninger av tekster og underbygger sin egen forståelse med enkle refleksjoner over forholdet mellom tekst og kontekst.Eleven presenter tolkinger og sammenligninger av tekster og underbygger sin egen tekstforståelse med analyser og refleksjoner over forholdet mellom tekst og kontekst.Eleven presenter tolkinger og sammenligninger av tekster og underbygger sin egen
tekstforståelse med grundige analyser og selvstendige refleksjoner over forholdet mellom tekst og kontekst.
Eleven bruker noe fagspråk og retoriske ferdigheter og uttrykker seg på måter som til en viss grad er tilpasset sjanger og formål.Eleven bruker relevant fagspråk og retoriske ferdigheter og uttrykker seg på måter som
er tilpasset sjanger og formål.
Eleven bruker presist og relevant fagspråk og retoriske ferdigheter og varierer språk og uttrykksmåter selvstendig og kreativt, tilpasset ulike sjangre og formål.
Eleven bruker noe faglitteratur og velger stort sett relevant innhold. Eleven bruker til en viss grad informasjon fra flere kilder og oppgir kilder på en etterrettelig måte.Eleven bruker faglitteratur fra ulike kilder, velger relevant innhold og bruker informasjon
fra flere kilder i faglige sammenhenger. Eleven bruker informasjon fra ulike kilder. Eleven oppgir kilder på en ryddig og etterrettelig måte.
Eleven bruker faglitteratur fra ulike kilder, vurderer relevans og troverdighet kritisk, og kombinerer relevant informasjon fra flere kilder. Eleven oppgir kilder på en nøyaktig og etterrettelig måte.
Eleven mestrer sentrale språklige formkrav og har et dekkende ordforråd.Eleven mestrer stort sett språklige formkrav og har et godt ordforråd.Eleven mestrer språklige formkrav og har et presist språk.
Eleven gjør endringer i egne tekster etter tilbakemeldinger.Eleven bearbeider egne tekster etter tilbakemeldinger og ut fra kunnskap om språk og tekst.Eleven videreutvikler egne tekster etter tilbakemeldinger, ut fra kunnskap om språk og tekst og faglige vurderinger.