Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter Vg3 påbygging til generell studiekompetanse 

 • lese noen norrøne tekster i oversettelse og sammenligne med tekster fra nyere tid
 • lese og tolke noen tekster fra 1500 til 1850 i kulturhistorisk kontekst og drøfte om de er relevante i dag
 • utforske og reflektere over hvordan tekster fra romantikken og nasjonalromantikken framstiller menneske, natur og samfunn, og sammenligne med tekster fra nyere tid
 • reflektere over sakprosatekster og gjøre rede for den retoriske situasjonen de er blitt til i
 • skrive fagartikler som gjør rede for og drøfter tekster i kontekst
 • bruke tilbakemeldinger og kunnskap om språk, tekst og sjanger til å utvikle egne tekster
 • bruke fagspråk til å beskrive noen særtrekk ved norsk sammenlignet med svensk og dansk
 • nyttiggjøre seg skrivetolk
 • gjøre rede for den historiske bakgrunnen for språksituasjonen i Norge i dag
 • analysere og tolke romaner, noveller, drama, lyrikk og andre tekster på bokmål og nynorsk fra 1850 til i dag og reflektere over tekstene i lys av den kulturhistoriske konteksten og egen samtid
 • skrive essay som utforsker og reflekterer over innhold i tekster
 • utforske og reflektere over hvordan tekster fra den realistiske og den modernistiske tradisjonen framstiller menneske, natur og samfunn
 • presentere litterære tolkninger og sammenligninger
 • analysere uttrykksformer i sammensatte tekster i ulike medier og vurdere samspillet mellom dem
 • skrive retoriske analyser og tolkninger av sakprosatekster
 • mestre språklige formkrav og skrive tekster med etterrettelig kildebruk og et presist språk
 • bruke faglitteratur, vurdere kilder kritisk og skrive fagartikler som gjør rede for og drøfter norskfaglige emner

Underveisvurdering

Standpunktvurdering