Norsk for elever med tegnspråk (NOR05‑05)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter Vg3 påbygging til generell studiekompetanse 

 • lese noen norrøne tekster i oversettelse og
  sammenligne
  med tekster fra nyere tid
 • lese og
  tolke
  noen tekster fra 1500 til 1850 i kulturhistorisk kontekst og
  drøfte
  om de er relevante i dag
 • utforske
  og
  reflektere
  over hvordan tekster fra romantikken og nasjonalromantikken framstiller menneske, natur og samfunn, og
  sammenligne
  med tekster fra nyere tid
 • reflektere
  over sakprosatekster og
  gjøre rede for
  den retoriske situasjonen de er blitt til i
 • skrive fagartikler som gjør rede for og drøfter tekster i kontekst
 • bruke
  tilbakemeldinger og kunnskap om språk, tekst og sjanger til å
  utvikle
  egne tekster
 • bruke
  fagspråk til å
  beskrive
  noen særtrekk ved norsk sammenlignet med svensk og dansk
 • nyttiggjøre seg skrivetolk
 • gjøre rede for
  den historiske bakgrunnen for språksituasjonen i Norge i dag
 • analysere
  og
  tolke
  romaner, noveller, drama, lyrikk og andre tekster på bokmål og nynorsk fra 1850 til i dag og
  reflektere
  over tekstene i lys av den kulturhistoriske konteksten og egen samtid
 • skrive essay som utforsker og reflekterer over innhold i tekster
 • utforske
  og
  reflektere
  over hvordan tekster fra den realistiske og den modernistiske tradisjonen framstiller menneske, natur og samfunn
 • presentere
  litterære tolkninger og sammenligninger
 • analysere
  uttrykksformer i sammensatte tekster i ulike medier og
  vurdere
  samspillet mellom dem
 • skrive retoriske analyser og tolkninger av sakprosatekster
 • mestre språklige formkrav og skrive tekster med etterrettelig kildebruk og et presist språk
 • bruke
  faglitteratur,
  vurdere
  kilder kritisk og skrive fagartikler som gjør rede for og drøfter norskfaglige emner

Underveisvurdering

Standpunktvurdering