Hva er nytt i norsk tegnspråk og norsk for elever med tegnspråk?

I læreplanene er det en tydeliggjøring av norsk tegnspråks egenart, og de vektlegger digital læring og samhandling.

Norsk tegnspråk og norsk for elever med tegnspråk er fortsatt både språkfag og kulturfag. Fagene skal ses i sammenheng med hverandre, og skal være tydelig forankret i elevenes egen bakgrunn og kultur. Sammen skal fagene bidra til å gjøre elevene funksjonelt tospråklige slik at de utvikler språk for å tenke, kommunisere og lære både på norsk tegnspråk og på norsk. Fagene skal også gi elevene tilgang til både tegnspråkkulturen og den norske kulturens tekster, sjangre og språklige mangfold.

Endringene i fagene dreier seg først og fremst om en tydeliggjøring av norsk tegnspråks egenart, inkludert en presisering av hva det vil si å leve som tospråklig. Progresjonen i grunnleggende språkferdigheter i begge fag er synliggjort og sett i sammenheng. I norsk for elever med tegnspråk er det presisert at muntlig kompetanse kan vises både ved bruk av tale og tegn. Innhold og kompetanse er fordelt mellom planene for å unngå overlapping.

Digital læring og samhandling

Kompetansemålene gir et lokalt handlingsrom til å tilpasse opplæringen til den enkelte elevens forutsetninger og behov. Begge læreplanene vektlegger digital læring og samhandling. Elevene som lærer norsk tegnspråk skal få mulighet til å samhandle med andre tegnspråkelever gjennom digitale løsninger.

Endret timefordeling og egne kompetansemål i yrkesfag

På yrkesfaglige studieretninger har en fjerdedel av kompetansemålene i begge fag fått yrkesfaglig innhold for å gjøre opplæringen mer relevant for elevene. Tilsvarende er noen mål på studieforberedende utdanningsprogram gjort mer studierettet for å forberede elevene på videre utdanning. Det er også gjort en endring av timefordelingen med norsk og engelsk på yrkesfag ved at elevene nå skal ha all opplæring i engelsk på Vg1, mens all norskopplæringen er lagt til Vg2. De skal fortsatt ha opplæring i norsk tegnspråk både på Vg1 og Vg2

De viktigste endringene i norsk tegnspråk er også oppsummert i denne filmen.