Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 7. trinn

 • lese lyrikk, noveller, fagtekster og annen skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samiske og andre språk, og samtale om form og innhold
 • leke med språket og prøve ut ulike virkemidler og framstillingsmåter i egne tekster
 • orientere seg i faglige kilder på bibliotek og digitalt, vurdere hvor pålitelige kildene er og vise til kilder i egne tekster
 • reflektere etisk over hvordan eleven framstiller seg selv og andre i digitale medier
 • avlese / lytte til og videreutvikle innspill fra andre og begrunne egne standpunkter i samtaler
 • beskrive, fortelle, argumentere og reflektere i ulike skriftlige sjangre og for ulike formål
 • skrive tekster med struktur og mestre sentrale regler for rettskriving, ordbøying og tegnsetting
 • gi tilbakemelding på medelevers tekster ut fra kriterier og bruke tilbakemeldinger i bearbeiding av egne tekster
 • utforske hvordan språk kan uttrykke ulike holdninger
 • bruke fagspråk og kunnskap om ordklasser og setningsoppbygning i samtale om egne og andres tekster
 • skrive tekster med funksjonell håndskrift og med flyt på tastatur
 • utforske samspillet mellom skrift, bilder og andre uttrykksformer og lage egne sammensatte tekster
 • forstå og bruke ulike språklige virkemidler i egen tekstskaping

Underveisvurdering