Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 10. trinn

 • lese skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk, på svensk og dansk og i oversettelse fra samiske og andre språk, og reflektere over tekstenes innhold, sjangertrekk og virkemidler
 • sammenligne og tolke romaner, noveller, lyrikk og andre tekster ut fra historisk kontekst og elevens egen samtid
 • gjenkjenne og bruke språklige virkemidler og retoriske appellformer
 • bruke kilder på en kritisk måte, markere sitater og vise til kilder på en etterrettelig måte i egne tekster
 • bruke fagspråk og argumentere saklig i egen skriving, i samtaler og skriftlige framstillinger om norskfaglige og tverrfaglige temaer
 • utforske og vurdere hvordan digitale medier påvirker og endrer språk og kommunikasjon
 • planlegge og gjennomføre ulike former for faglige presentasjoner
 • informere, fortelle, argumentere og reflektere i ulike sjangre og for ulike formål, tilpasset mottaker og medium
 • skrive tekster med funksjonell tekstbinding, variert ordforråd og riktig tegnsetting og mestre ordbøying og rettskriving
 • bruke fagspråk og kunnskap om setningsoppbygning, tekststruktur og sjanger i samtale om skriving og bearbeiding av tekster
 • lage sammensatte tekster og begrunne valg av uttrykksformer
 • gjøre rede for status og utbredelse av de offisielle språkene i Norge

Underveisvurdering

Standpunktvurdering