Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter Vg2 studieforberedende utdanningsprogram

  • lese noen norrøne tekster i oversettelse og sammenligne med tekster fra nyere tid
  • lese og tolke noen tekster fra 1500 til 1850 i kulturhistorisk kontekst og drøfte om de er relevante i dag
  • utforske og reflektere over hvordan tekster fra romantikken og nasjonalromantikken framstiller menneske, natur og samfunn, og sammenligne med tekster fra nyere tid
  • reflektere over sakprosatekster og gjøre rede for den retoriske situasjonen de er blitt til i
  • skrive fagartikler som gjør rede for og drøfter tekster i kontekst
  • bruke tilbakemeldinger og kunnskap om språk, tekst og sjanger til å utvikle egne tekster
  • bruke fagspråk til å beskrive noen særtrekk ved norsk sammenlignet med svensk og dansk
  • nyttiggjøre seg av skrivetolk
  • gjøre rede for den historiske bakgrunnen for språksituasjonen i Norge i dag

Underveisvurdering