Kompetansemål og vurderingNaturfag (NAT01‑04)

Sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter Vg1 naturbruk

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • utforske
  en selvvalgt problemstilling knyttet til eget utdanningsprogram,
  presentere
  funn og argumentere for valg av metoder
 • risikovurdere egne forsøk og håndtere avfallet fra disse på en forsvarlig måte
 • utforske
  og
  presentere
  teknologi knyttet til eget utdanningsprogram og
  vurdere
  den i et bærekraftsperspektiv
 • drøfte
  aktuelle helse- og livsstilspørsmål og
  vurdere
  pålitelighet i informasjon fra ulike kilder
 • gjøre rede for
  funksjonene til noen næringsstoffer og diskutere hvorfor et variert kosthold er viktig i et helse- og bærekraftsperspektiv
 • undersøke problemstillinger knyttet til arealbruk,
  gjøre rede for
  hvordan endringer kan påvirke økosystemer, og foreslå bærekraftige løsninger
 • gjøre rede for
  hvorfor noen grunnstoffer er viktige for liv, og
  vurdere
  hvordan menneskelig aktivitet kan påvirke kretsløpene til disse stoffene

Underveisvurdering

Underveisvurderingen skal bidra til å fremme læring og til å utvikle kompetanse i faget. Elevene viser og utvikler kompetanse i naturfag på Vg1 naturbruk når de bruker fagspråk, teorier og modeller til å utforske, beskrive, forklare og drøfte sammenhenger i og mellom naturfaglige fenomener. De viser og utvikler også kompetanse når de argumenterer for metodevalg, gjør etiske og sikkerhetsmessige vurderinger, reflekterer over funn og kritisk vurderer kilder og informasjon knyttet til egne utforskinger og forsøk. Videre viser og utvikler de kompetanse når de anvender og reflekterer over naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter og naturvitenskapelig teknologi.

Læreren skal legge til rette for elevmedvirkning og stimulere til lærelyst gjennom å legge til rette for varierte, praktiske og utforskende arbeidsmåter. Læreren og elevene skal være i dialog om elevenes utvikling i naturfag. Elevene skal få mulighet til å utforske og prøve seg fram. Med utgangspunkt i kompetansen elevene viser, skal de få mulighet til å sette ord på hva de opplever at de får til, og reflektere over egen faglig utvikling. Læreren skal gi veiledning om videre læring og tilpasse opplæringen slik at elevene kan bruke veiledningen for å utvikle kompetansen sin i naturfag.

Standpunktvurdering

Standpunktkarakteren skal være uttrykk for den samlede kompetansen eleven har i naturfag ved avslutningen av opplæringen etter Vg1 naturbruk. Læreren skal planlegge og legge til rette for at elevene får vist kompetansen sin på varierte måter som inkluderer forståelse, refleksjon og kritisk tenkning, i ulike sammenhenger. Læreren skal sette karakter i naturfag basert på kompetansen eleven har vist når eleven har kommunisert kunnskap om og forståelse av fagets innhold og har sett sammenhenger. Karakteren skal også være basert på kompetansen eleven har vist når eleven har arbeidet praktisk og utforskende med faget.