Kompetansemål og vurderingNaturfag (NAT01‑04)

Sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 10. trinn

  • stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere avhengige og uavhengige variabler og samle data for å finne svar
  • analysere
    og
    bruke
    innsamlede data til å lage forklaringer,
    drøfte
    forklaringene i lys av relevant teori og
    vurdere
    kvaliteten på egne og andres utforskinger
  • bruke
    og lage modeller for å forutsi eller
    beskrive
    naturfaglige prosesser og systemer og
    gjøre rede for
    modellenes styrker og begrensinger
  • delta i risikovurderinger knyttet til forsøk og følge sikkerhetstiltakene
  • gi eksempler på dagsaktuell forskning og
    drøfte
    hvordan ny kunnskap genereres gjennom samarbeid og kritisk tilnærming til eksisterende kunnskap
  • utforske
    ,
    forstå
    og lage teknologiske systemer som består av en sender og en mottaker
  • bruke
    programmering til å
    utforske
    naturfaglige fenomener
  • utforske
    kjemiske reaksjoner, forklare massebevaring og
    gjøre rede for
    betydninger av noen forbrenningsreaksjoner
  • bruke
    atommodeller og periodesystemet til å
    gjøre rede for
    egenskaper til grunnstoffer og kjemiske forbindelser
  • beskrive
    drivhuseffekten og
    gjøre rede for
    faktorer som kan forårsake globale klimaendringer
  • gjøre rede for
    energibevaring og energikvalitet og
    utforske
    ulike måter å omdanne, transportere og lagre energi på
  • drøfte
    hvordan energiproduksjon og energibruk kan påvirke miljøet lokalt og globalt
  • beskrive
    hvordan forskere har kommet fram til evolusjonsteorien og
    bruke
    denne til å forklare utvikling av biologisk mangfold
  • sammenligne
    celler hos ulike organismer og
    beskrive
    sammenhenger mellom oppbygning og funksjon
  • utforske
    sammenhenger mellom abiotiske og biotiske faktorer i et økosystem og diskutere hvordan energi og materie omdannes i kretsløp
  • gi eksempler på og
    drøfte
    aktuelle dilemmaer knyttet til utnyttelse av naturressurser og tap av biologisk mangfold
  • gi eksempler på samers tradisjonelle kunnskap om naturen og diskutere hvordan denne kunnskapen kan bidra til bærekraftig forvaltning av naturen
  • gjøre rede for
    hvordan fotosyntese og celleånding gir energi til alt levende gjennom karbonkretsløpet
  • bruke
    platetektonikkteorien til å forklare jordas utvikling over tid og gi eksempler på observasjoner som støtter teorien
  • drøfte
    spørsmål knyttet til seksuell og reproduktiv helse
  • sammenligne
    nervesystemet og hormonsystemet og
    beskrive
    hvordan rusmidler, legemidler, miljøgifter og doping påvirker signalsystemene
  • beskrive
    kroppens immunforsvar og hvordan vaksiner virker, og
    gjøre rede for
    hva vaksiner betyr for folkehelsen

Underveisvurdering

Standpunktvurdering