Kompetansemål og vurderingNaturfag (NAT01‑04)

Sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 10. trinn

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere avhengige og uavhengige variabler og samle data for å finne svar
 • analysere
  og
  bruke
  innsamlede data til å lage forklaringer,
  drøfte
  forklaringene i lys av relevant teori og
  vurdere
  kvaliteten på egne og andres utforskinger
 • bruke
  og lage modeller for å forutsi eller
  beskrive
  naturfaglige prosesser og systemer og
  gjøre rede for
  modellenes styrker og begrensinger
 • delta i risikovurderinger knyttet til forsøk og følge sikkerhetstiltakene
 • gi eksempler på dagsaktuell forskning og
  drøfte
  hvordan ny kunnskap genereres gjennom samarbeid og kritisk tilnærming til eksisterende kunnskap
 • utforske
  ,
  forstå
  og lage teknologiske systemer som består av en sender og en mottaker
 • bruke
  programmering til å
  utforske
  naturfaglige fenomener
 • utforske
  kjemiske reaksjoner, forklare massebevaring og
  gjøre rede for
  betydninger av noen forbrenningsreaksjoner
 • bruke
  atommodeller og periodesystemet til å
  gjøre rede for
  egenskaper til grunnstoffer og kjemiske forbindelser
 • beskrive
  drivhuseffekten og
  gjøre rede for
  faktorer som kan forårsake globale klimaendringer
 • gjøre rede for
  energibevaring og energikvalitet og
  utforske
  ulike måter å omdanne, transportere og lagre energi på
 • drøfte
  hvordan energiproduksjon og energibruk kan påvirke miljøet lokalt og globalt
 • beskrive
  hvordan forskere har kommet fram til evolusjonsteorien og
  bruke
  denne til å forklare utvikling av biologisk mangfold
 • sammenligne
  celler hos ulike organismer og
  beskrive
  sammenhenger mellom oppbygning og funksjon
 • utforske
  sammenhenger mellom abiotiske og biotiske faktorer i et økosystem og diskutere hvordan energi og materie omdannes i kretsløp
 • gi eksempler på og
  drøfte
  aktuelle dilemmaer knyttet til utnyttelse av naturressurser og tap av biologisk mangfold
 • gi eksempler på samers tradisjonelle kunnskap om naturen og diskutere hvordan denne kunnskapen kan bidra til bærekraftig forvaltning av naturen
 • gjøre rede for
  hvordan fotosyntese og celleånding gir energi til alt levende gjennom karbonkretsløpet
 • bruke
  platetektonikkteorien til å forklare jordas utvikling over tid og gi eksempler på observasjoner som støtter teorien
 • drøfte
  spørsmål knyttet til seksuell og reproduktiv helse
 • sammenligne
  nervesystemet og hormonsystemet og
  beskrive
  hvordan rusmidler, legemidler, miljøgifter og doping påvirker signalsystemene
 • beskrive
  kroppens immunforsvar og hvordan vaksiner virker, og
  gjøre rede for
  hva vaksiner betyr for folkehelsen

Underveisvurdering

Underveisvurderingen skal bidra til å fremme læring og til å utvikle kompetanse i faget. Elevene viser og utvikler kompetanse på 8., 9. og 10. trinn når de bruker fagspråk, teorier og modeller for å beskrive, forklare og drøfte naturfaglige fenomener. De viser og utvikler også kompetanse når de utforsker, argumenterer, analyserer og reflekterer over naturfaglige emner og sammenhenger mellom dem, og vurderer egne funn og resultater. Videre viser og utvikler de kompetanse når de anvender fagets praksiser, og når de reflekterer over hvordan naturvitenskapelig kunnskap utvikles. Elevene viser også kompetanse når de bruker programmering og utforsker teknologi.  

Læreren skal legge til rette for elevmedvirkning og stimulere til lærelyst gjennom å legge til rette for varierte, praktiske og utforskende arbeidsmåter. Læreren og elevene skal være i dialog om elevenes utvikling i naturfag. Elevene skal få mulighet til å utforske og prøve seg fram. Med utgangspunkt i kompetansen elevene viser, skal de få mulighet til å sette ord på hva de opplever at de får til, og reflektere over egen faglig utvikling. Læreren skal gi veiledning om videre læring og tilpasse opplæringen slik at elevene kan bruke veiledningen for å utvikle kompetansen sin i naturfag.  

Standpunktvurdering

Standpunktkarakteren skal være uttrykk for den samlede kompetansen eleven har i naturfag ved avslutningen av opplæringen etter 10. trinn. Læreren skal planlegge og legge til rette for at elevene får vist kompetansen sin på varierte måter som inkluderer forståelse, refleksjon og kritisk tenkning, i ulike sammenhenger. Læreren skal sette karakter i naturfag basert på kompetansen eleven har vist når eleven har kommunisert kunnskap om og forståelse av fagets innhold og sammenhenger. Karakteren skal også være basert på kompetansen eleven har vist når eleven har arbeidet praktisk og utforskende med faget.