Naturfag (NAT01‑04)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 10. trinn

 • stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere avhengige og uavhengige variabler og samle data for å finne svar
 • analysere
  og bruke
  innsamlede data til å lage forklaringer, drøfte
  forklaringene i lys av relevant teori og vurdere
  kvaliteten på egne og andres utforskinger
 • bruke
  og lage modeller for å forutsi eller beskrive
  naturfaglige prosesser og systemer og gjøre rede for
  modellenes styrker og begrensninger
 • delta i risikovurderinger knyttet til forsøk og følge sikkerhetstiltakene
 • gi eksempler på dagsaktuell forskning og drøfte
  hvordan ny kunnskap genereres gjennom samarbeid og kritisk tilnærming til eksisterende kunnskap
 • utforske
  , forstå
  og lage teknologiske systemer som består av en sender og en mottaker
 • bruke
  programmering til å utforske
  naturfaglige fenomener
 • utforske
  kjemiske reaksjoner, forklare massebevaring og gjøre rede for
  betydninger av noen forbrenningsreaksjoner
 • bruke
  atommodeller og periodesystemet til å gjøre rede for
  egenskaper til grunnstoffer og kjemiske forbindelser
 • beskrive
  drivhuseffekten og gjøre rede for
  faktorer som kan forårsake globale klimaendringer
 • gjøre rede for
  energibevaring og energikvalitet og utforske
  ulike måter å omdanne, transportere og lagre energi på
 • drøfte
  hvordan energiproduksjon og energibruk kan påvirke miljøet lokalt og globalt
 • beskrive
  hvordan forskere har kommet fram til evolusjonsteorien og bruke
  denne til å forklare utvikling av biologisk mangfold
 • sammenligne
  celler hos ulike organismer og beskrive
  sammenhenger mellom oppbygning og funksjon
 • utforske
  sammenhenger mellom abiotiske og biotiske faktorer i et økosystem og diskutere hvordan energi og materie omdannes i kretsløp
 • gi eksempler på og drøfte
  aktuelle dilemmaer knyttet til utnyttelse av naturressurser og tap av biologisk mangfold
 • gi eksempler på samers tradisjonelle kunnskap om naturen og diskutere hvordan denne kunnskapen kan bidra til bærekraftig forvaltning av naturen
 • gjøre rede for
  hvordan fotosyntese og celleånding gir energi til alt levende gjennom karbonkretsløpet
 • bruke
  platetektonikkteorien til å forklare jordas utvikling over tid og gi eksempler på observasjoner som støtter teorien
 • drøfte
  spørsmål knyttet til seksuell og reproduktiv helse
 • sammenligne
  nervesystemet og hormonsystemet og beskrive
  hvordan rusmidler, legemidler, miljøgifter og doping påvirker signalsystemene
 • beskrive
  kroppens immunforsvar og hvordan vaksiner virker, og gjøre rede for
  hva vaksiner betyr for folkehelsen

Underveisvurdering

Standpunktvurdering