Kompetansemål og vurderingNaturfag (NAT01‑04)

Sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 7. trinn

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere variabler og samle data for å finne svar
 • skille mellom observasjoner og slutninger, organisere data,
  bruke
  årsak-virkning-argumenter, trekke slutninger,
  vurdere
  feilkilder og
  presentere
  funn
 • bruke
  og
  vurdere
  modeller som representerer fenomener man ikke kan observere direkte, og
  gjøre rede for
  hvorfor det brukes modeller i naturfag
 • lese og
  forstå
  faremerking og
  reflektere
  over hensikten med disse
 • gi eksempler på hvordan naturvitenskapelig kunnskap er utviklet og utvikler seg
 • gi eksempler på hvordan tradisjonell kunnskap har bidratt og bidrar til naturvitenskapelig kunnskap
 • utforske
  , lage og programmere teknologiske systemer som består av deler som virker sammen
 • designe og lage et produkt basert på brukerbehov
 • reflektere
  over hvordan teknologi kan løse utfordringer, skape muligheter og føre til nye dilemmaer
 • utforske
  faseoverganger og kjemiske reaksjoner og
  beskrive
  hva som kjennetegner dem
 • bruke
  partikkelmodellen til å forklare faseoverganger og egenskapene til faste stoffer, væsker og gasser
 • utforske
  elektriske og magnetiske krefter gjennom forsøk og samtale om hvordan vi utnytter elektrisk energi i dagliglivet
 • gjøre rede for
  hvordan organismer kan deles inn i hovedgrupper, og gi eksempler på ulike organismers særtrekk
 • gjøre rede for
  betydningen av biologisk mangfold og
  gjennomføre
  tiltak for å bevare det biologiske mangfoldet i nærmiljøet
 • foreslå tiltak for å bevare det biologiske mangfoldet i nordområdene og gi eksempler på betydningen av tradisjonell kunnskap i naturforvaltning
 • utforske
  og
  beskrive
  ulike næringsnett og
  bruke
  dette til å diskutere samspill i naturen
 • beskrive
  og visualisere hvordan døgn, månefaser og årstider oppstår, og samtale om hvordan dette påvirker livet på jorda
 • gjøre rede for
  jordas forutsetninger for liv og
  sammenligne
  med andre himmellegemer i universet
 • gjøre rede for
  hvordan det geologiske kretsløpet, platetektonikk og ytre krefter er med på å forme og endre ulike landskap
 • gjøre rede for
  fysiske og psykiske forandringer i puberteten og samtale om hvordan dette kan påvirke følelser, handlinger og seksualitet
 • gjøre rede for
  noen av kroppens organsystemer og
  beskrive
  hvordan systemene virker sammen

Underveisvurdering

Underveisvurderingen skal bidra til å fremme læring og til å utvikle kompetanse i faget. Elevene viser og utvikler kompetanse i naturfag på 5., 6. og 7. trinn når de vurderer og bruker fagbegreper og modeller til å utforske, beskrive og forklare naturfaglige fenomener. De viser og utvikler også kompetanse når de velger metoder, utforsker og reflekterer over teknologi og andre naturfaglige emner og vurderer egne funn og resultater.   

Læreren skal legge til rette for elevmedvirkning og stimulere til lærelyst gjennom å legge til rette for varierte, praktiske og utforskende arbeidsmåter. Læreren og elevene skal være i dialog om elevenes utvikling i naturfag. Elevene skal få mulighet til å utforske og prøve seg fram. Med utgangspunkt i kompetansen elevene viser, skal de få mulighet til å sette ord på hva de opplever at de får til, og hva de får til bedre enn tidligere. Læreren skal gi veiledning om videre læring og tilpasse opplæringen slik at elevene kan bruke veiledningen for å utvikle kompetansen sin i naturfag.