Kompetansemål og vurderingNaturfag (NAT01‑04)

Sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 7. trinn

 • stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere variabler og samle data for å finne svar
 • skille mellom observasjoner og slutninger, organisere data,
  bruke
  årsak-virkning-argumenter, trekke slutninger,
  vurdere
  feilkilder og
  presentere
  funn
 • bruke
  og
  vurdere
  modeller som representerer fenomener man ikke kan observere direkte, og
  gjøre rede for
  hvorfor det brukes modeller i naturfag
 • lese og
  forstå
  faremerking og
  reflektere
  over hensikten med disse
 • gi eksempler på hvordan naturvitenskapelig kunnskap er utviklet og utvikler seg
 • gi eksempler på hvordan tradisjonell kunnskap har bidratt og bidrar til naturvitenskapelig kunnskap
 • utforske
  , lage og programmere teknologiske systemer som består av deler som virker sammen
 • designe og lage et produkt basert på brukerbehov
 • reflektere
  over hvordan teknologi kan løse utfordringer, skape muligheter og føre til nye dilemmaer
 • utforske
  faseoverganger og kjemiske reaksjoner og
  beskrive
  hva som kjennetegner dem
 • bruke
  partikkelmodellen til å forklare faseoverganger og egenskapene til faste stoffer, væsker og gasser
 • utforske
  elektriske og magnetiske krefter gjennom forsøk og samtale om hvordan vi utnytter elektrisk energi i dagliglivet
 • gjøre rede for
  hvordan organismer kan deles inn i hovedgrupper, og gi eksempler på ulike organismers særtrekk
 • gjøre rede for
  betydningen av biologisk mangfold og
  gjennomføre
  tiltak for å bevare det biologiske mangfoldet i nærmiljøet
 • foreslå tiltak for å bevare det biologiske mangfoldet i nordområdene og gi eksempler på betydningen av tradisjonell kunnskap i naturforvaltning
 • utforske
  og
  beskrive
  ulike næringsnett og
  bruke
  dette til å diskutere samspill i naturen
 • beskrive
  og visualisere hvordan døgn, månefaser og årstider oppstår, og samtale om hvordan dette påvirker livet på jorda
 • gjøre rede for
  jordas forutsetninger for liv og
  sammenligne
  med andre himmellegemer i universet
 • gjøre rede for
  hvordan det geologiske kretsløpet, platetektonikk og ytre krefter er med på å forme og endre ulike landskap
 • gjøre rede for
  fysiske og psykiske forandringer i puberteten og samtale om hvordan dette kan påvirke følelser, handlinger og seksualitet
 • gjøre rede for
  noen av kroppens organsystemer og
  beskrive
  hvordan systemene virker sammen

Underveisvurdering