Kompetansemål og vurderingNaturfag (NAT01‑04)

Sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter Vg1 studieforberedende utdanningsprogram

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • utforske
  en selvvalgt naturfaglig problemstilling,
  presentere
  funn og argumentere for valg av metoder
 • risikovurdere egne forsøk og håndtere avfallet fra disse på en forsvarlig måte
 • drøfte
  hvordan utvikling av naturvitenskapelige hypoteser, modeller og teorier bidrar til at vi kan
  forstå
  og forklare verden
 • vurdere
  og lage programmer som modellerer naturfaglige fenomener
 • utforske
  og
  beskrive
  noen sentrale bølgefenomener
 • forklare hovedprinsippene for trådløs kommunikasjon og gi eksempler på hva slik teknologi brukes til
 • utforske
  og
  beskrive
  elektromagnetisk og ioniserende stråling, og
  vurdere
  informasjon om stråling og helseeffekter av ulike strålingstyper
 • beskrive
  big bang-teorien om hvordan universet har oppstått og utviklet seg, og
  gjøre rede for
  observasjoner som støtter denne teorien
 • utforske
  og
  gjøre rede for
  sammenhenger mellom kjemiske bindinger og egenskaper til ulike stoffer
 • utforske
  egenskaper og reaksjoner til noen organiske og uorganiske karbonforbindelser, gi eksempler på anvendelser og
  gjøre rede for
  karbonets betydning for livet på jorda
 • gjøre rede for
  hvordan noen miljøgifter kan akkumuleres i næringskjeder, og
  vurdere
  tiltak for å ta vare på helse og miljø
 • gjøre rede for
  funksjonene til noen næringsstoffer og diskutere hvorfor et variert kosthold er viktig i et helse- og bærekraftsperspektiv
 • drøfte
  aktuelle helse- og livsstilsspørsmål og
  vurdere
  pålitelighet i informasjon fra ulike kilder
 • beskrive
  DNA og hvordan egenskaper arves, og
  gjøre rede for
  hvordan arv er en forutsetning for evolusjon
 • gjøre rede for
  hvordan klimaendringer påvirker evolusjon, utbredelse av arter og biologisk mangfold
 • gi eksempler på bruk av bioteknologi og
  drøfte
  etiske spørsmål knyttet til bioteknologi

Underveisvurdering

Underveisvurderingen skal bidra til å fremme læring og til å utvikle kompetanse i faget. Elevene viser og utvikler kompetanse i naturfag på Vg1 studieforberedende utdanningsprogram når de bruker fagspråk, teorier og modeller til å utforske, beskrive, forklare og drøfte sammenhenger i og mellom naturfaglige fenomener. De viser og utvikler også kompetanse når de argumenterer for metodevalg, gjør etiske og sikkerhetsmessige vurderinger, reflekterer over funn og kritisk vurderer kilder og informasjon knyttet til egne utforskinger og forsøk. Videre viser og utvikler de kompetanse når de anvender og reflekterer over naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter og naturvitenskapelig teknologi.     

Læreren skal legge til rette for elevmedvirkning og stimulere til lærelyst gjennom å legge til rette for varierte, praktiske og utforskende arbeidsmåter. Læreren og elevene skal være i dialog om elevenes utvikling i naturfag. Elevene skal få mulighet til å utforske og prøve seg fram. Med utgangspunkt i kompetansen elevene viser, skal de få mulighet til å sette ord på hva de opplever at de får til, og reflektere over egen faglig utvikling. Læreren skal gi veiledning om videre læring og tilpasse opplæringen slik at elevene kan bruke veiledningen for å utvikle kompetansen sin i naturfag.

Standpunktvurdering

Standpunktkarakteren skal være uttrykk for den samlede kompetansen eleven har i naturfag ved avslutningen av opplæringen etter Vg1 studieforberedende utdanningsprogram. Læreren skal planlegge og legge til rette for at elevene får vist kompetansen sin på varierte måter som inkluderer forståelse, refleksjon og kritisk tenkning, i ulike sammenhenger. Læreren skal sette karakter i naturfag basert på kompetansen eleven har vist når eleven har kommunisert kunnskap om og forståelse av fagets innhold og har sett sammenhenger. Karakteren skal også være basert på kompetansen eleven har vist når eleven har arbeidet praktisk og utforskende med faget.