Kompetansemål og vurderingNaturfag (NAT01‑04)

Sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 4. trinn

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • undre seg, stille spørsmål og lage hypoteser og
  utforske
  disse for å finne svar
 • bruke
  tabeller og figurer til å organisere data, lage forklaringer basert på data og
  presentere
  funn
 • sammenligne
  modeller med observasjoner og samtale om hvorfor vi bruker modeller i naturfag
 • utforske
  teknologiske systemer som er satt sammen av ulike deler, og
  beskrive
  hvordan delene fungerer og virker sammen
 • designe og lage et produkt basert på en kravspesifikasjon
 • utforske
  og
  beskrive
  hvordan noen stoffer kan endre seg når de blandes med andre stoffer
 • utforske
  observerbare størrelser som fart og temperatur og knytte dem til energi
 • samtale om hva energi er, og
  utforske
  ulike energikjeder
 • utforske
  et naturområde og
  drøfte
  bærekraftig bruk av området
 • utforske
  og
  sammenligne
  ulike dyre- og plantearters tilpasninger til miljø og levesteder og
  drøfte
  hvorfor noen arter dør ut
 • delta i høsting og bruk av naturressurser og
  drøfte
  hvordan naturressurser kan brukes på en bærekraftig måte
 • gi eksempler på god dyrevelferd og
  reflektere
  over hvordan dyrs behov kan ivaretas
 • utforske
  og
  beskrive
  vannets kretsløp og
  gjøre rede for
  hvorfor vann er viktig for livet på jorda
 • samtale om hva fysisk og psykisk helse er, og
  drøfte
  hvordan livsstil og trivsel påvirker helse
 • samtale om likheter og ulikheter mellom kjønnene, om kjønnsidentitet og om menneskets reproduksjon
 • beskrive
  hvordan muskler og skjelett fungerer, og knytte dette til bevegelse
 • beskrive
  funksjoner i kroppens ytre forsvar og samtale om hvordan dette verner mot sykdom

Underveisvurdering

Underveisvurderingen skal bidra til å fremme læring og til å utvikle kompetanse i faget. Elevene viser og utvikler kompetanse i naturfag på 3. og 4. trinn når de bruker naturfaglige begreper for å beskrive og forklare observasjoner og naturfaglige fenomener. Elevene viser og utvikler også kompetanse når de organiserer, sammenligner og lager egne naturfaglige spørsmål og hypoteser, og når de utforsker disse gjennom lek, praktisk arbeid og andre metoder. Videre viser og utvikler de kompetanse når de reflekterer over funn og observasjoner.    

Læreren skal legge til rette for elevmedvirkning og stimulere til lærelyst gjennom å legge til rette for varierte, praktiske og utforskende arbeidsmåter i naturen og på andre læringsarenaer. Læreren og elevene skal være i dialog om elevenes utvikling i naturfag. Elevene skal få mulighet til å utforske og prøve seg fram. Med utgangspunkt i kompetansen elevene viser, skal de få mulighet til å sette ord på hva de opplever at de får til, og hva de får til bedre enn tidligere. Læreren skal gi veiledning om videre læring og tilpasse opplæringen slik at elevene kan bruke veiledningen for å utvikle kompetansen sin i naturfag.