Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter 8. trinn

 • bruke
  potensar og kvadratrøter i utforsking og problemløysing og argumentere for framgangsmåtar og resultat
 • utvikle
  og kommunisere strategiar for hovudrekning i utrekningar
 • utforske
  og beskrive
  primtalsfaktorisering og bruke
  det i brøkrekning
 • utforske
  algebraiske reknereglar
 • beskrive
  og generalisere mønster med eigne ord og algebraisk
 • lage og løyse problem som omhandlar samansette måleiningar
 • lage og forklare rekneuttrykk med tal, variablar og konstantar knytte til praktiske situasjonar
 • lage, løyse og forklare likningar knytte til praktiske situasjonar
 • utforske
  , forklare og samanlikne
  funksjonar knytte til praktiske situasjonar
 • representere funksjonar på ulike måtar og vise samanhengar mellom representasjonane
 • utforske
  korleis algoritmar kan skapast, testast og forbetrast ved hjelp av programmering

Undervegsvurdering