Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter 8. trinn

 • bruke potensar og kvadratrøter i utforsking og problemløysing og argumentere for framgangsmåtar og resultat
 • utvikle og kommunisere strategiar for hovudrekning i utrekningar
 • utforske og beskrive primtalsfaktorisering og bruke det i brøkrekning
 • utforske algebraiske reknereglar
 • beskrive og generalisere mønster med eigne ord og algebraisk
 • lage og løyse problem som omhandlar samansette måleiningar
 • lage og forklare rekneuttrykk med tal, variablar og konstantar knytte til praktiske situasjonar
 • lage, løyse og forklare likningar knytte til praktiske situasjonar
 • utforske, forklare og samanlikne funksjonar knytte til praktiske situasjonar
 • representere funksjonar på ulike måtar og vise samanhengar mellom representasjonane
 • utforske korleis algoritmar kan skapast, testast og forbetrast ved hjelp av programmering

Undervegsvurdering