Kompetansemål og vurderingMatematikk 1–10 (MAT01‑05)

Ikkje gyldig for 8. trinn før 1.8.2020

Denne versjonen av læreplanen er ikkje gjeldande for 8. trinn før 1.8.2020. Fram til 1.8.2020 er det førre versjon av læreplanen som gjeld.

Samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter 8. trinn

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

 • bruke
  potensar og kvadratrøter i utforsking og problemløysing og argumentere for framgangsmåtar og resultat
 • utvikle
  og kommunisere strategiar for hovudrekning i utrekningar
 • utforske
  og
  beskrive
  primtalsfaktorisering og
  bruke
  det i brøkrekning
 • utforske
  algebraiske reknereglar
 • beskrive
  og generalisere mønster med eigne ord og algebraisk
 • lage og løyse problem som omhandlar samansette måleiningar
 • lage og forklare rekneuttrykk med tal, variablar og konstantar knytte til praktiske situasjonar
 • lage, løyse og forklare likningar knytte til praktiske situasjonar
 • utforske
  , forklare og
  samanlikne
  funksjonar knytte til praktiske situasjonar
 • representere funksjonar på ulike måtar og vise samanhengar mellom representasjonane
 • utforske
  korleis algoritmar kan skapast, testast og forbetrast ved hjelp av programmering

Undervegsvurdering

Undervegsvurderinga skal bidra til å fremje læring og til å utvikle kompetanse i matematikk. Elevane viser og utviklar kompetanse i faget på 8. trinn når dei utforskar og generaliserer matematiske samanhengar algebraisk. Elevane viser og utviklar òg kompetanse når dei utforskar i praktiske samanhengar og omset mellom representasjonsformer i problemløysing og modellering. Vidare viser og utviklar dei kompetanse i matematikk når dei resonnerer over og argumenterer for framgangsmåtar og løysingar.

Læraren skal leggje til rette for elevmedverknad og stimulere til lærelyst ved at elevane får utforske matematikk og løyse matematiske problem gjennom å bruke strategiar, vere kreative, resonnere og reflektere. Læraren skal vere i dialog med elevane om utviklinga deira i matematikk. Elevane skal få høve til å prøve og feile. Med utgangspunkt i kompetansen elevane viser, skal dei få høve til å setje ord på kva dei opplever at dei får til, og reflektere over si eiga faglege utvikling. Læraren skal gi rettleiing om vidare læring og tilpasse opplæringa slik at elevane kan bruke rettleiinga for å utvikle kompetansen sin i å sjå samanhengar i funksjonar og algebra, kompetansen sin i problemløysing og kompetansen sin i å argumentere for løysingar.