Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter 5. trinn

 • utforske
  og forklare samanhengar mellom brøkar, desimaltal og prosent og bruke
  det i hovudrekning
 • beskrive
  brøk som del av ein heil, som del av ei mengd og som tal på tallinja og vurdere
  og namngi storleikane
 • representere brøkar på ulike måtar og omsetje mellom dei ulike representasjonane
 • utvikle
  og bruke
  ulike strategiar for rekning med positive tal og brøk og forklare tenkjemåtane sine
 • formulere og løyse problem frå eigen kvardag som har med brøk å gjere
 • diskutere tilfeldigheit og sannsyn i spel og praktiske situasjonar og knyte det til brøk
 • løyse likningar og ulikskapar gjennom logiske resonnement og forklare kva det vil seie at eit tal er ei løysing på ei likning
 • lage og løyse oppgåver i rekneark som omhandlar personleg økonomi
 • formulere og løyse problem frå eigen kvardag som har med tid å gjere
 • lage og programmere algoritmar med bruk av variablar, vilkår og lykkjer

Undervegsvurdering