Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter 5. trinn

  • utforske og forklare samanhengar mellom brøkar, desimaltal og prosent og bruke det i hovudrekning
  • beskrive brøk som del av ein heil, som del av ei mengd og som tal på tallinja og vurdere og namngi storleikane
  • representere brøkar på ulike måtar og omsetje mellom dei ulike representasjonane
  • utvikle og bruke ulike strategiar for rekning med positive tal og brøk og forklare tenkjemåtane sine
  • formulere og løyse problem frå eigen kvardag som har med brøk å gjere
  • diskutere tilfeldigheit og sannsyn i spel og praktiske situasjonar og knyte det til brøk
  • løyse likningar og ulikskapar gjennom logiske resonnement og forklare kva det vil seie at eit tal er ei løysing på ei likning
  • lage og løyse oppgåver i rekneark som omhandlar personleg økonomi
  • formulere og løyse problem frå eigen kvardag som har med tid å gjere
  • lage og programmere algoritmar med bruk av variablar, vilkår og lykkjer

Undervegsvurdering