Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter 10. trinn

  • utforske og generalisere multiplikasjon av polynom algebraisk og geometrisk
  • utforske og samanlikne eigenskapar ved ulike funksjonar ved å bruke digitale verktøy
  • lage, løyse og forklare likningssett knytte til praktiske situasjonar
  • rekne ut stigingstalet til ein lineær funksjon og bruke det til å forklare omgrepa endring per eining og gjennomsnittsfart
  • utforske samanhengen mellom konstant prosentvis endring, vekstfaktor og eksponentialfunksjonar
  • hente ut og tolke relevant informasjon frå tekstar om kjøp og sal og ulike typar lån og bruke det til å formulere og løyse problem
  • planleggje, utføre og presentere eit utforskande arbeid knytt til personleg økonomi
  • bruke funksjonar i modellering og argumentere for framgangsmåtar og resultat
  • modellere situasjonar knytte til reelle datasett, presentere resultata og argumentere for at modellane er gyldige
  • utforske matematiske eigenskapar og samanhengar ved å bruke programmering

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering