Kompetansemål og vurderingMatematikk 1–10 (MAT01‑05)

Ikkje gyldig for 10. trinn før 1.8.2021

Denne versjonen av læreplanen er ikkje gjeldande for 10. trinn før 1.8.2021. Fram til 1.8.2021 er det førre versjon av læreplanen som gjeld.

Samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter 10. trinn

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

 • utforske
  og generalisere multiplikasjon av polynom algebraisk og geometrisk
 • utforske
  og
  samanlikne
  eigenskapar ved ulike funksjonar ved å
  bruke
  digitale verktøy
 • lage, løyse og forklare likningssett knytte til praktiske situasjonar
 • rekne ut stigingstalet til ein lineær funksjon og
  bruke
  det til å forklare omgrepa endring per eining og gjennomsnittsfart
 • utforske
  samanhengen mellom konstant prosentvis endring, vekstfaktor og eksponentialfunksjonar
 • hente ut og
  tolke
  relevant informasjon frå tekstar om kjøp og sal og ulike typar lån og
  bruke
  det til å formulere og løyse problem
 • planleggje
  , utføre og
  presentere
  eit utforskande arbeid knytt til personleg økonomi
 • bruke
  funksjonar i modellering og argumentere for framgangsmåtar og resultat
 • modellere situasjonar knytte til reelle datasett,
  presentere
  resultata og argumentere for at modellane er gyldige
 • utforske
  matematiske eigenskapar og samanhengar ved å
  bruke
  programmering

Undervegsvurdering

Undervegsvurderinga skal bidra til å fremje læring og til å utvikle kompetanse i matematikk. Elevane viser og utviklar kompetanse i faget på 10. trinn når dei formaliserer tankar og strategiar ved hjelp av eit matematisk språk. Elevane viser og utviklar òg kompetanse når dei utforskar og generaliserer matematiske samanhengar og strukturar gjennom algebra og formålstenlege representasjonar. Dei viser og utviklar kompetanse når dei planlegg, utfører og presenterer utforskande arbeid i matematikk. Vidare viser og utviklar dei kompetanse i matematikk når dei resonnerer over og argumenterer for sine eigne og andre sine framgangsmåtar og løysingar.

Læraren skal leggje til rette for elevmedverknad og stimulere til lærelyst ved at elevane får utforske matematikk og løyse matematiske problem gjennom å vere kreative, modellere og reflektere. Læraren skal vere i dialog med elevane om utviklinga deira når det gjeld å sjå samanhengar mellom ulike kunnskapsområde og velje formålstenlege strategiar. Elevane skal få høve til å prøve og feile. Med utgangspunkt i kompetansen elevane viser, skal dei få høve til å setje ord på kva dei opplever at dei får til, og reflektere over si eiga faglege utvikling. Læraren skal gi rettleiing om vidare læring og tilpasse opplæringa slik at elevane kan bruke rettleiinga for å utvikle kompetansen sin i modellering og forståing for matematikk og for korleis dei kan bruke tidlegare kunnskapar og ferdigheiter i nye og ukjende samanhengar.

Standpunktvurdering

Standpunktkarakteren skal vere uttrykk for den samla kompetansen eleven har i matematikk ved avslutninga av opplæringa etter 10. trinn. Læraren skal planleggje og leggje til rette for at elevane får vist kompetansen sin på varierte måtar som inkluderer forståing, refleksjon og kritisk tenking, i ulike samanhengar. Læraren skal setje karakter i matematikk basert på kompetansen eleven har vist, både skriftleg, munnleg og digitalt, ved å bruke matematiske uttrykksformer, bruke problemløysingsstrategiar og reflektere over og argumentere for løysingar og modellar.