Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter 3. trinn

 • utvikle og bruke formålstenlege strategiar for subtraksjon i praktiske situasjonar
 • utforske og forklare samanhengar mellom addisjon og subtraksjon og bruke det i hovudrekning og problemløysing
 • utforske multiplikasjon ved teljing
 • eksperimentere med multiplikasjon og divisjon i kvardagssituasjonar
 • representere multiplikasjon på ulike måtar og omsetje mellom dei ulike representasjonane
 • bruke kommutative, assosiative og distributive eigenskapar til å utforske og beskrive strategiar i multiplikasjon
 • beskrive likskap og ulikskap i samanlikning av storleikar, mengder, uttrykk og tal og bruke likskaps- og ulikskapsteikn
 • utforske likevekt og balanse i praktiske situasjonar, representere dette på ulike måtar og omsetje mellom dei ulike representasjonane
 • bruke ulike måleiningar for lengd og masse i praktiske situasjonar og grunngi valet av måleining
 • eksperimentere med og forklare plasseringar i koordinatsystemet
 • lage og følgje reglar og trinnvise instruksjonar i leik og spel knytte til koordinatsystemet

Undervegsvurdering