Matematikk 1–10 (MAT01‑05)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter 6. trinn

 • utforske
  , namngi og plassere desimaltal på tallinja
 • utforske
  strategiar for rekning med desimaltal og
  samanlikne
  med reknestrategiar for heile tal
 • formulere og løyse problem frå sin eigen kvardag som har med desimaltal, brøk og prosent å gjere, og forklare eigne tenkjemåtar
 • beskrive
  eigenskapar ved og minimumsdefinisjonar av to- og tredimensjonale figurar og forklare kva for eigenskapar figurane har felles, og kva for eigenskapar som skil dei frå kvarandre
 • utforske
  og
  beskrive
  symmetri i mønster og utføre kongruensavbildingar med og utan koordinatsystem
 • måle
  radius, diameter og omkrins i sirklar og
  utforske
  og argumentere for samanhengen
 • utforske
  mål for areal og volum i praktiske situasjonar og representere dei på ulike måtar
 • bruke
  ulike strategiar for å rekne ut areal og omkrins og
  utforske
  samanhengar mellom desse
 • bruke
  variablar og formlar til å uttrykkje samanhengar i praktiske situasjonar
 • bruke
  variablar, lykkjer, vilkår og funksjonar i programmering til å
  utforske
  geometriske figurar og mønster

Undervegsvurdering