Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter 2. trinn

 • ordne tal, mengder og former ut frå eigenskapar, samanlikne dei og reflektere over om dei kan ordnast på fleire måtar
 • utforske tal, mengder og teljing i leik, natur, biletkunst, musikk og barnelitteratur, representere tala på ulike måtar og omsetje mellom dei ulike representasjonane
 • eksperimentere med teljing både framlengs og baklengs, velje ulike startpunkt og ulik differanse og beskrive mønster i teljingane
 • utforske og beskrive generelle eigenskapar ved partal og oddetal
 • beskrive posisjonssystemet ved hjelp av ulike representasjonar
 • plassere tal på tallinja og bruke tallinja i rekning og problemløysing
 • utforske addisjon og subtraksjon og bruke dette til å formulere og løyse problem frå leik og eigen kvardag
 • utforske den kommutative og den assosiative eigenskapen ved addisjon og bruke dette i hovudrekning
 • kjenne att og beskrive repeterande einingar i mønster og lage eigne mønster
 • utforske, teikne og beskrive geometriske figurar frå sitt eige nærmiljø og argumentere for måtar å sortere dei på etter eigenskapar
 • måle og samanlikne storleikar som gjeld lengd og areal, ved hjelp av ikkje-standardiserte og standardiserte måleiningar, beskrive korleis og samtale om resultata
 • forklare korleis ein kan beskrive tid ved hjelp av klokke og kalender
 • lage og følgje reglar og trinnvise instruksjonar i leik og spel

Undervegsvurdering