Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter 9. trinn

  • beskrive, forklare og presentere strukturar og utviklingar i geometriske mønster og i talmønster
  • utforske eigenskapane ved ulike polygonar og forklare omgrepa formlikskap og kongruens
  • utforske, beskrive og argumentere for samanhengar mellom sidelengdene i trekantar
  • utforske og argumentere for korleis det å endre føresetnader i geometriske problemstillingar påverkar løysingar
  • utforske og argumentere for formlar for areal og volum av tredimensjonale figurar
  • tolke og kritisk vurdere statistiske framstillingar frå media og lokalsamfunnet
  • finne og diskutere sentralmål og spreiingsmål i reelle datasett
  • utforske og argumentere for korleis framstillingar av tal og data kan brukast for å fremje ulike synspunkt
  • berekne og vurdere sannsyn i statistikk og spel
  • simulere utfall i tilfeldige forsøk og berekne sannsynet for at noko skal inntreffe, ved å bruke programmering

Undervegsvurdering